Podle vyhlášky MŽP ČR č.395/92 Sb. je chráněno podle naší národní legislativy 13 druhů.
Protože je ČR povinna respektovat i mezinárodní dohody, jsou u nás na základě Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva), Dohody o ochraně populací evropských netopýrů i Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), které byly uveřejněny ve Sbírce zákonů ČR chráněny všechny druhy.

 

České jméno
Vědecké jméno
Vyhláška*)
vrápenec malý Rhinolophus hipposideros
KO
vrápenec velký Rhinolophus ferrumequinum
KO
netopýr černý Barbastella barbastellus
SO
netopýr parkový Pipistrellus nathusii
SO
netopýr pobřežní Myotis dasycneme
SO
netopýr stromový Nyctalus leisleri
SO
netopýr velkouchý Myotis bechsteinii
SO
netopýr velký Myotis myotis
SO
netopýr ostrouchý Myotis blythii (oxygnathus)
SO
netopýr Brandtův Myotis brandtii
O
netopýr brvitý Myotis emarginatus
O
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus
O
netopýr pestrý Vespertilio murinus
O

*) vyhláška č. 395/1992 Sb.

O - druhy ohrožené
SO - druhy silně ohrožené
KO - druhy kriticky ohrožené

spacer
   
 
 
 
imagespacer