DISOP
©ČSPOP (1998-2006)
databázový informační systém ochrany přírody

DISOP je komplexním nástrojem pro pořizování, ukládání, třídění a analýzu větších množství údajů (dat) z oblasti ochrany přírody (jde o tzv. externí databáze-viz manuál). Dále umožňuje tisk různých výpisů a seznamů podle zadaných kritérií z těchto údajů.
Ve speciálních programech pro geografické informační systémy (GIS) je možné jednoduchým způsobem propojit databáze vytvořené v DISOP jako externí s mapovými vrstvami a jejich interními databázemi. Pro tyto účely byl jako jedna z možností dalšího využití vyvinutý GISOP (geografický informační systém ochrany přírody - viz samostatný manuál). GISOP tvoří tedy prostorová data spolu s minimálními (tzv. interními) databázemi-viz manuál.
Systémy DISOP a GISOP mohou být provozovány samostatně a nezávisle na sobě. Pro běžnou práci v ochraně přírody doporučujeme z praktických důvodů nejprve pořízení DISOP


4. Příklady - několik obrazovek z DISOP
5. Číselníky
6. Distribuce a objednání

1. Základní cíl DISOP

Cílem je vytvořit systém pro sběr veškerých informací z oblasti ochrany přírody, tak jak ji definuje zákon č.114/92 Sb. v platném znění a vyhláška č.395/92 Sb., uvedené informace dále uchovávat, třídit a analyzovat, průběžně aktualizovat a vytvářet požadované výstupy.

Příklady využití:

1. vlastní činnost orgánů ochrany přírody (především pověřené úřady, úřady s rozšířenou působností, krajské úřady), případně dalších institucí a organizací (muzea, organizace ochrany přírody apod.
(vyhlašování zákonné ochrany cenných lokalit a stromů, včetně jejich předběžné i následné evidence, ukládání dat o výskytu ohrožených druhů, pořízené fotodokumentaci, provedených kontrolách, vedení výpisů z ústředního seznamu ochrany přírody, přehled literatury o konkrétních lokalitách a nálezech, evidování územního systému ekologické stability atd.),

2. činnost dalších složek státní správy, především stavebních úřadů
(pořizování územně plánovací dokumentace, územní a stavební řízení v místech zahrnujících cenné lokality pro ochranu přírody atd.),

3. poskytování informací občanům podle zákona o právu na informace o životním prostředí č. 123/98 Sb.,

4. prezentace činnosti orgánu ochrany přírody,

5. archivace cenných údajů ochrany přírody.

Poznámka k bodu 3.: některé údaje např. konkrétní lokality nálezů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, nebudou z pochopitelných důvodů (i v souvislosti se zákonem č.123/98 Sb. - zákon o právu na informace o životním prostředí, §8) v plné míře veřejnosti zpřístupněny.


2. Rozdělení DISOP

Vzhledem ke specifickým vlastnostem údajů týkajících se stromů, byl DISOP rozdělen do dvou samostatných částí, které jsou funkční nezávisle na sobě a to na DISOPOP (databázový informační systém ochrany přírody - mimo stromů) a DISOPSTROMY (databázový informační systém ochrany přírody - stromy).

DISOPOP obsahuje databáze:

Č. databáze
Název databáze
Zkratka názvu
1
Zvláště chráněná území
ZCHU
2
Ochranná pásma
OPZCHU
3
Významné krajinné prvky
VKP
4
Významné lokality
VYZLOK
5
Objekty ochrany přírody
OBJOP
6
Kontroly lokalit
KONLOK
7
Nálezy v lokalitách
NALVLOK
8
Ostatní nálezy
NALOST
9
Citace
CITACE
10
Fotodokumentace
FOTO
Pomocné databáze
11
Jména autorů
AUTOR
12
Jména zapisovatelů
ZAPSAL
13
Jména autorů fotografií
JMFOTO

DISOPSTROMY obsahuje databáze:

Č. databáze
Název databáze
Zkratka názvu
1
Jednotlivé památné stromy
JEDNPS
2
Skupiny památných stromů
SKUPPS
3
Jednotlivý památný strom ve skupině
JEDPSVESK
4
Významné stromy
VYZNSTR
5
Kontrola jednotlivých PS
KONJPS
6
Kontrola skupin PS
KONSKPS
7
Kontrola jednotlivých PS ve skupině
KONJPSVESK
8
Kontrola významných stromů
KONVYZNS
9
Foto jednotlivých PS
FOTOJEDPS
10
Foto skupin PS
FOTOSKUPPS
11
Foto významných stromů
FOTOVYZNS
Pomocné databáze
12
Jména autorů
AUTOR
13
Jména zapisovatelů
ZAPSAL
14
Jména autorů fotografií
JMFOTO

Schéma propojení databází

6. Distribuce a objednání DISOP

Je možné distribuovat obě části společně nebo pouze vybranou. Spolu s aplikacemi obdrží uživatel i kompletní manuál v elektronické formě, případně i tištěné formě. V případě zájmu o DISOP, případně o jeho objednání, zašlete, prosím e-mail na adresu

Zpět na
hlavní stránky
ČSPOP