DISOP
©ČSPOP (2001-2004)
databázový informační systém ochrany přírody

5. Číselníky

Číselníky obsahují klíčová slova, která je nutné výhradně pro zadávání údajů používat. Tato slova jsou uložena v databázích číselníků, které jsou rovněž součástí DISOP. Zdrojem klíčových slov je v manuálu uvedená literatura (především metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Uživatelské číselníky si lze podle svých potřeb upravit. Vývoj číselníků dále probíhá. Struktura databáze jednotlivých číselníků je obsažena pouze v kompletním manuálu.

1. Číselníky k DISOPOP

1. KVADRANT (uživatelský)
Pro určení polohy lze použít klasickou síť evropského systému. Základem sítě jsou zeměpisné souřadnice - rovnoběžky a poledníky. Základní pole sítě mají velikost 10 x 6 zeměpisných minut (při 50. rovnoběžce odpovídá pole ploše zhruba 12 x 11,1 km). Podrobnější jednotkou jsou kvadranty-označované písmeny a, b, c, d, které mají velikost 5 x 3 zeměpisné minuty a vzniknou rozdělením základního pole na 4 díly. Kvadranty v této podrobnosti je nutné zadávat do databází. V případě potřeby přesnějšího určení polohy (viz obr. v manuálu) je možné dále kvadranty rozdělit na další stejné 4 díly označené 1-4 a ty na 4 díly A-D. Vznikne tedy jednotka 1/16 kvadrantu /1,25° x 0,75°/. Tuto podrobnější specifikaci lze zadat do poznámky.
Byla dodržena zásada, že vždy jedna z dělicích čar musí být totožná s hranicí kvadrantů základního pole.

Označování polí a kvadrantů sítě.

Pole: svislé a vodorovné sloupce jsou označeny dvojčíslími, přičemž první dvojčíslí označuje vodorovný sloupec.

Kvadranty: kvadranty základních polí jsou označeny malými písmeny a-d a připojují se za čísla základních polí, přičemž jsou odděleny lomící čarou.

Čtvrtiny kvadrantů: jsou označeny čísly 1-4, šestnáctiny kvadrantů písmeny A-D.
Příklad: vrchol Hostýn v k.ú. Chvalčov se nachází v kvadrantu 6672/a1D.

2 . POČET
Udává celkový počet jedinců, dále se uvede pohlaví
F - samice
M - samec
ns - nespecifikováno
ap - přibližně
poz - viz poznámka v kartě
Vzácně roztroušeně, hojně, desítky, stovky, tisíce.

Pozn.: v případě ovo u žab se jedná o počet snůšek.

3. STADIUM

1/ rostliny 2/ živočichové
FE-fertilní ad, sad, juv, lar, ovo - ontogenetické
ST-sterilní stadium
ns-nespecifikováno

4. ROZMNOŽOVÁNÍ

1/ rostliny
R-nález jedince související s rozmnožováním /"nový" jedinec na lokalitě/
P-rozmnož. pravděpodobné /výskyt "mladých" exemplářů ve vhodném prostředí/
N-nález nesouvisí s rozmnožováním druhu
?-nespecifikováno, neurčeno
/Použitelné při srovnání v delším časovém úseku a opakovaných kontrolách lokalit/.

2/ živočichové
R-nález jedince související s rozmnožováním /larvy, vajíčka, svatební tance, amplexy,/
P-rozmnož. pravděpodobné /hlasy, společný výskyt F a M ve vhodném prostředí a v době rozmnožování/
N-nález nesouvisí s rozmnožováním druhu
?-nespecifikováno, neurčeno

5. TYP MAPOVACÍ JEDNOTKY /TMJ/
Klasifikace převzata z Metodiky mapování krajiny /ČÚOP, Praha 1994/.

1.a přirozené a přír. blíz. louky, past., step. stráně a hor. hole"
1.b přirozené a přír. blíz. byl. lin.spol. bez výr. podílu rud. dr."
1.c přirozené a přír. blíz. byl. lin.sp. bez výr. pod. rud. dr.+ dř."
2. extenzivní a opuštěné staré sady a vinice"
3.a polokult., polopřir. a degraduj. spol. luk, pastv. a lad"
3.b polokulturní a polopřirozená bylinná liniová spol."
3.c polokulturní a polopřir. bylin. lin. spol. s nezap. dřev."
4.a lesy a remízy do tří hektarů"
4.b lesy ostatní"
4.c liniová spol. dřevinná-zapojený porost stromů a keřů"
5. plošná keřová společenstva"
6. skály-společenstva vyskytující se na skalách"
7.a vodní plochy přírodní a přírodě blízké /jezera, tůně.../"
7.b vodní pl. umělé s veget. a přír. blíz. břehy /rybníky.../"
7.c vodní pl. bez vegetace /vybet. nádrže, jámy.../"
8.a vod. toky neregul. /s přir. dnem i břehy, s vyvin. sp./l./"
8.b vod. toky regul. /s přír. blíz. úpr. břehů a dna, vyv. s./"
8.c vod. toky regul. /s nevyv. či naruš. vod. a pobř. spol./"
8.d vod. toky s neprop. opev. břehů i dna+zatrub. toky"
9. mokřady /rákosiny, prameniště, rašeliniště.../"
10. kulturní louky a pastviny uměle zal., intenz. obhosp."
11. parky a hřbitovy, chatové a zahrád. kolonie"
12. zahrady, sady a vinice maloplošné"
13. velkopl.sady, vinice a chmelnice intenz. obhosp."
14. orná půda"
15.a postagrární lada a úhory"
15.b ruderální plochy"
15.c liniová společenstva s převahou ruderálních druhů"
"16.";"16. strom"
"17.";"17. soliterní keř"
"18.";"18. význam. geolog. a geomorf. jevy /jeskyně, lomy, št./"

6. SUBTYP MAPOVACÍ JEDNOTKY

7. TYP AKTUÁLNÍ VEGETACE
Klasifikace převzata z Metodiky mapování krajiny /SMS Brno, 1993/.

11-orná půda základní,"1"
12-orná půda erozně narušená;"1"
24-zelenina+školky ovocných stromů maloplošné;"1"
25-zelenina+školky ovocných stromů velkoplošné;"1"
26-zahrady a zahrádkářské kolonie maloplošné;"3"
27-zahrady a zahrádkářské kolonie maloplošné;"2"
28-zahrady a zahrádkářské kolonie velkoplošné;"1"
31-sady maloplošné;"4"
32-sady maloplošné,"3"
33-sady velkoplošné;"2"
34-/na orné ploše, intenzivní/;"1"
41-louky a pastviny přírodní;"5"
42-louky a pastviny přirozené a přírodě blízké;"4"
43-louky a pastviny polokulturní;"3"
44-louky a pastviny kulturní;"2"
51-lesy přírodní a přirozené;"5"
52-lesy přírodě blízké;"5"
53-lesy polokulturní;"4"
54-lesy kulturní;"3"
55-lesy degradované;"2"
56-lesní školky;"2"
57-lesní porostní pláště přirozené;"5"
58-lesní porostní pláště přírodě blízké;"4"
59-lesní porostní pláště částečně degradované;"3"
61.1-nevyužívaná půda (lada) travinno-bylinná přiroz.;"5"
61.2-nevyuž. půda (lada) travinno-bylinná přír. blíz.;"4"
61.3-nevyuž. půda (lada) trav.-byl. přír. blíz., čás. nar.;"3"
61.4-nevyužívaná půda (lada) travinno-bylinná degr.;"2"
62.1-nevyužívaná půda (lada) s dřevinami přirozená;"5"
62.2-nevyuž. půda (lada) s dřev. přírodě blízká";4"
62.3-nevyuž. půda (lada) s dřev. přír. bl., část. nar.;"3"
62.4-nevyuž. půda (lada) s dřev. degradovaná;"2"
63.1-nevyuž. půda (lada) dřevinná přirozená;"5"
63.2-nevyuž. půda (lada) dřevinná přírodě blízká;"4"
63.3-nevyuž. půda (lada) dřev. polokult., část. naruš.;"3"
63.4-nevyuž. půda (lada) dřevinná degradovaná;"2"
71.1-liniová spol. trav.-byl. se zast. dřevin přirozená;"5"
71.2-liniová spol. trav.-byl. se zast. dřevin přír. blízká;"4"
71.3-lin.spol. trav.-byl. se zast. dřevin přír. blíz.č.nar.;"3"
71.4-liniová spol. trav.-byl. se zast. dřevin degrad.;"2"
72.1-liniová společenstva s dřevinami přirozená;"5"
72.2-liniová společenstva s dřevinami přírodě blízká;"4"
72.3-lin. spol.s dřevinami polokult., část. narušená;"3"
72.4-liniová společenstva s dřevinami kulturní;"3"
72.5-liniová společenstva s dřevinami degrdovaná;"2"
73.1-liniová společenstva dřevinná přirozená;"5"
73.2-liniová společenstva dřevinná přírodě blízká;"4"
73.3-liniová spol. dřevinná polokult. část. narušená;"3"
73.4-liniová společenstva dřevinná kulturní;"3"
73.5-liniová společenstva dřevinná degradovaná;"2"
81-skály, sutě a lomy přirozené;"5"
82-skály, sutě a lomy narušené;"4"
83-skály, sutě a lomy silně narušené;"3"
91-mokřady, rašeliniště, prameniště přirozené;"5"
92-mokřady, rašeliniště, prameniště narušené;"4"
93-mokřady, rašeliniště, prameniště silně narušené;"3"
101-vodní plochy a nádrže přirozené;"5"
102-vodní plochy a nádrže přírodě blízké;"5"
103-vodní plochy a nádrže přírodě blízké;"4"
104-vodní plochy a nádrže upravené;"3"
105-vodní plochy a nádrže umělé;"2"
106-vodní plochy a nádrže umělé;"1"
111-vodní toky a meliorační kanály přírodní;"5"
112-vodní toky a meliorační kanály přirozené;"4"
113-vodní toky a meliorační kanály upravené;"3"
114-vodní toky a meliorační kanály upravené;"2"
115-vodní toky a meliorační kanály umělé;"1"
121-sídla, zeleň sídel;"3"
122-sídla, kolonie chat;"3"
123-sídla, jednotlivá osídlení a intravilán;"3"
124-sídla, jednotlivá osídlení a intravilán;"2"
125-sídla, kolonie chat;"2"
126-sídla, intravilán /městská zástavba/;"0"
127-sídla, zástavba /zeměděls. střediska/;"0"
131-zpevněné plochy, skládky, komun.-účelové cesty;"3"
132-zpevněné plochy, skládky, komun.-účelové cesty;"2"
133-zpev. plochy, skládky, komun.-účelové cesty;"1"
134-zpevněné plochy, skládky, komun.-účelové cesty;"0"
135-zpevněné plochy, skládky, komun.-komunikace;"0"
136-zpevněné plochy, skládky, komun.-komunikace;"0"
137-zpevněné plochy, skládky, komun.-železnice;"0"
138-zpevněné plochy, skládky, komun.-skládky;"1"
139-zpevněné plochy, skládky, komun.-skládky;"0"
140-zpevněné plochy, skládky, komun.-ostat. zpevněné pl.;"0"

8. FYZIOTYP AKTUÁLNÍ VEGETACE
Klasifikace převzata z Metodiky mapování krajiny /SMS Brno, 1993/ a metodik AOPK ČR.

1.VO Bylinná vod. a pobř. veg., rákosiny a por. vys. ostřic
2.PR Vegetace pramenišť a rašelinišť
3.MT Hygrofil. až mezofil. trávníky /louky, pastv. a slaniska/
4.LO Mokřadní a pobřežní křoviny a lesy
5.SP Vegetace skal, sutí, písčin a primitivních půd
6.XT Semixerotermní až xerotermní trávníky a lemy
7.AT Acidofilní travinná a keříčkovitá společenstva
8.KR Křoviny
9. SD Šípákové doubravy a subxerofilní doubravy
10. DH Dubohabřiny
11.AD Acidofilní březové, borové a jedlové doubravy
12.BO Bory
13.SU Suťové a roklinové lesy
14.BU Jedliny a bučiny - acidofilní /1.-3./, vápnomilné /4/
15.SM Smrčiny
16.SK Acidofilní keřová a keříčková společenstva
17.SA Subalpinské a alpinské hole
18.NI Bylinná až dřevinná nitrofilní společenstva
19.RU Druhotná ruderální /rumištní/ a plevel. společenstva
20.KU Lesní kulticenosy, akátiny
21. SE Polní kulticenózy

9. SUBTYP FYZIOTYPU AKTUÁLNÍ VEGETACE

AD 1. Acidofilní doub., březové a bor. doubravy na kys. silik. hor.
AD 2. Subkontinentální doubravy kyselých půd
AT 1. Druh. chudá vřes. spol. /náhr. spol. lesů Gen.g.-Q. a Dic.-P./
AT 2. Druh. boh. vřes. spol., náhradní po lesích ř. Fegetalia a Querc.
AT 3. Druhotné krátkostéb. smilk. louky a pastviny v kolinním-mont. s.
AT 4. Většinou druhotné smilk. louky a pastv. mont. stupně
AT 5. Chudá brusnicová spol. představující degrad. příp. paseková st.
BO 1. Primární reliktní bory silik.skal, rašel. bory, bory písčit. půd
BO 2. Květnaté reliktní bory vápencových a dolomitických skal
BU 1. Druh. chudé acidof. bučiny, sm. bučiny a jedliny na chud. hor.
BU 2. Květn. buč., lipové buč. a jedlob. na silik. půd. subm.-mont.st.
BU 3. Květnaté jedliny
BU 4. Květnaté vápnomilné bučiny
DH 1. Květnaté mezofil. /až slabě hygrofil./ dubohab. a dubolip. háje
KR 1. Prim. i sek. křoviny a keř. les. pláště teplých oblastí
KR 2. Sek. křoviny a keř. les. pláště na plochách Fagetalia sylvaticae
KU 1. Spol. akát. por. na těžších miner. boh. dostatečně vlh. půdách
KU 2. Spol. akát. por. na písčitých, minerál. chudších suchých půdách
LO 1. Spol. strom. vrb a top. osídluj. nejvlhčí místa niv velkých řek
LO 2. Vrbové křoviny na často zaplavovaných březích vod. toků
LO 3. Spol. křovitých vrb na štěrkovitých náplavech podhors. toků
LO 4. Luž. lesy podmáč. údol. pol. a okolí pramenišť kol.-mon. s.
LO 5. Lužní lesy údolních niv velkých vodních toků v nížinách
LO 6. Společenstva bažinných olšin a vrbin
MT 1. Mezofilní louky planárního až submontánního stupně
MT 10. Společenstva jednoletých druhů solničky
MT 11. Společenstva jednoletých druhů slanorožce
MT 12. Přirozená travinná vegetace slaných luk
MT 2. Mezofilní louky montánního stupně
MT 3. Krátkost. mezofyt. trav.por.ovliv.pastvou, častou sečí, sešlap.
MT 4. Kontinentální zaplavované louky niv velkých řek /již. Morava/
MT 5. Vlh. louky váz. na krátkod. zaplav.n.podmáč. pl. planár-smon.st.
MT 6. Eutrof. vysokostéb. a vysokobyl. louky s hlad. podz. vody stálou
MT 7. Subkontinent. zaplavovaná vysokobylinná společenstva
MT 8. Nehnoj. louky střídavě vlh. půd vlivem sil. kol. hlad. podz. vod
MT 9. Druhově chudá slanomilná spol. s převahou jednoletých trav
NI 1. Byl. spol. pasek a holin na oligotrof. půdách...
NI 2. Byl. spol. holin na mírně eutrof. půdách po Carp. bet. a po Fag.
NI 3. Křov. spol. pasek, les. lemů a ruder. stan po demol. i v sídlech
NI 4. Přir. nitrof. sp. vys. byl. a lián tvoříc. lem křov. a luž. lesů
NI 5. Přir. i druhot. lemová sp. vysokobyl. na břez. toků submont.-m.s
PR 1. Společenstva pramenišť a horských potoků
PR 2. Ostřicovomech. sp. minerotrof. rašel. a min. zam. půd
PR 3. Ostřicovorašeliník. sp. mezo- a olig. raš. submont.-mont. poloh
PR 4. Společenstva vrchovišť a rašelinných lad s převahou keříčků
PR 5. Primární rašelinné březiny
PR 6. Spol. vápnitých pramenišť a potočních travertinů
PR 7. Ostřicovomech. spol. organogen. půd boh. CaCO3 niž. a stř. p.
PR 8. Ostřicovomech. sp. rašelinotvorná na váp. i silik. p.střed. pol.
RU 1. Ruder. nitrof. sp. antropicky silně ovlivněných stanovišť
RU 2. Spol. hemikryptrofyt s mohut. koř. sys. na such. či per. vysých.
RU 3. Nitrof. spol. na kypřených půdách na rumištích a v okopaninách
RU 4. Ruder. mírně nitrof. spol. vícel. bylin na kypřených stanoviš.
RU 5. Přir. až ruder. nitrof. spol. vys. jednol. bylin na obnaž. půd.
RU 6. Druhot. spol. terofyt a hemikr. podmíněné zraňov. a sešlap. půd
RU 7. Plevelná spol. teplých oblastí a živných půd
RU 8. Plevel. spol. v mírně tepl. až chlad. oblast. na bázemi chud. p.
SA 1. Spol. kamenných sutí na silikátových horninách
SA 2. Travinná a keříčková spol. alp. holí na silik. podkladu
SA 3. Primární a ovlivněné subalpinské smilkovéí louky
SA 4. Spol. sněžných políček na silikátech
SA 5. Horské až alpinské vysokostébelné nivy a trávníky
SD 1. Šípákové doubravy a subxer. teplomil. doub., větš. váp. půd
SE 1. Nitrof. spol. jednol., resp. vícel. rost. na kypř. p.-polní kul.
SK 1. Subalp. spol. kosodřeviny
SK 2. Křoviny lavinových drah
SM 1. Přir. sm. s hoj. výsk. chamaef., příp. boh. mech. patrem
SM 2. Kapradinové. sm. lokálně příz. stan. mont. či submont. st.
SP 1. Druh. bohatá byl. skalní spol. již. svahů na váp. podkladech
SP 2. Pionýrská spol. primitivních karbonátových půd
SP 3. Pion. skal. spol. již. svahů na silikátových podkladech
SP 4. Druhově bohatá spol. sever. svahů na karbonát. podkladech
SP 5. Druh. boh. spol. serpentinit. skal v xerotermních oblastech
SP 6. Druhotná iniciální spol. kyselých pohyblivých písků
SP 7. Druhotná spol. neutrál. stabiliz. vátých písků v sarmat. obl.
SP 8. Primitivní trávobylinná spol. chudých písčin a mělkých půd
SU 1. Suťové a roklinové listnaté lesy
SU 2. Vysokobylinné klenové bučiny supramontánního i mont. st.
VO 1.Společ. plovoucích a vzplývav. rostlin kořeňujících ve vodě
VO 2. Společenstva sladkovodních rostlin
VO 3. Společenstva rákosin a vysokých ostřic
VO 4. Společenstva obnažených den
VO 5. Společenstva mělkých vod a pobřežnice
VO 6. Společenstva bublinatek malých mělkých tůní
XT 1. Byl. spol. silikátových minerálně chudších půd
XT 2. Druh. boh. xeroterm. spol. byl., již. svahů, min. boh. substrátů
XT 3. Druh. boh. spol. byl. hlubších miner. silných půd tepl. oblastí
XT 4. Druh. bohatá lemová spol. xeroter. lesů na mělkých půdách
XT 5. Druh. boh. lemová spol. mezofil. lesů na střed. hlub. půdách

10. DOKUMENTACE

Herbářová položka
Fotografie
Videozáznam
Sbírka
Kniha
Časopis
Vědec. zpráva

11. ZDROJ

Doklad
Literární údaj
Terénní nález
Ústní sdělení

12. AUTOR (uživatelský) - tento číselník je zároveň i databází (č.11)

13. ROK (uživatelský)

14. PUBLIK
(možnost publikování údajů)

Volně
Se souhlasem autora
Se souhlasem organizace
Specifické (viz poznámka)

15. ZAPSAL(uživatelský) - tento číselník je zároveň i databází (č.12)

16. KLIC1
B-botanický údaj
Z-zoologický údaj

17. KLIC 2 (uživatelský, doporučujeme neměnit)
(podrobnější klíč jednotlivých údajů)

AL Řasy
AM Obojživelníci
AV Ptáci
BR Mechorosty
CH Netopýři
LI Lišejníky
MA Krytosemenné
MA Ostatní savci
OR Orchideje
PI Nahosemenné
PI Ryby
PT Kapraďorosty
RE Plazi

18. ZM - čísla Základních map ČR v měř. 1:10 000 (uživatelský)

19. SVAZIT (svažitost)

0 /rovina/
<10 st.
10-30 st.
>30 st.

20. EXPOZICE (světové strany)

21. VLH1A (vlhkostní poměry, charakterisika 1)

Extrémně suché
Suché
Normální
Vlhké
Mokré

22. VLH1B(vlhkost, charakterisika 2)

Periodické
Stálé
Kolísavé
Ostrůvkovité
Celoplošné

23. Světlo (světelné poměry)

Slunné
Částečně zastíněné-tvarem reliéfu
Částečně zastíněné-vegetací
Zastíněné-tvarem reliéfu
Zastíněné-vegetací

24. Specifikace lokality

Rovina
Pahorek /vrchol, svah, úpatí, hřbet/
Kopec /vrchol, svah, úpatí, hřbet/
Údolí /sevřené,široké/ /dno, svah, hrana/
Střídavě zvlněný terén
Sníženina
Strž /i terénní a erozní zářez/
Propast
Terasy /říční, kryoplanační, umělé/
Mez
Stráň /s výchozy skalek/
Příkop /odvodňovací, podél komunikace/
Komunikace /zpevněná, nezpevněná/
Suťový svah
Přesyp /písečný, také duna/
Skála /i skalní stěna/
Jeskyně
Hráz
Násep
Rozvaliny /i zbořeniště/
Pramen
Prameniště
Tůň /stálá, periodická//břeh, hladina, dno/
Vodní tok /břeh, hladina, dno/
Mrtvé rameno /břeh, hladina, dno/
Kanál /břeh, hladina, dno/
Jezero /břeh, hladina, dno/
Rybník /břeh, hladina, dno/
Přehrada /břeh, hladina, dno/
Umělá vodní nádrž vyzděná
Jiné stojaté vody
Ostrov
Zrušený rybník
Antropogenní stanoviště
Lada, Rašeliniště, Mokřad, Luh
Hora /vrchol, svah, úpatí, hřbet/

25. NATURA 2000 biotopy dle katalogu- viz literatura v hlavní části manuálu

26. Význam lokality

Ohrožené společenstvo /viz Moravec 1983 /
Vědecky cenné společenstvo
Zvláště chráněné druhy rostlin
Zvláště chráněné druhy živočichů
Významná flóra pro dané území /kraj, region, atd./
Významná fauna pro dané území
Významné a typické společenstvo pro dané území
Vysoká druhová diverzita
Přírodě blízké poměry
Zvýšení diverzity v krajině
Ojedinělý biotop v antropogenní krajině
Genofondová plocha /s výsk. organ. s ohrož. gen./
Genová základna /lesnic. termín/
Výzkumná plocha /i studijní pl./
Geologický význam
Estetická funkce
Jiný význam

27. Znehodnocení (lokality)

Žádné
Změna využívání
Postupující negativní jev
Intenzifikace využívání
Hnojení
Použití pesticidů
Monokultura
Intenzivní pastva
Stanovištně cizí porost
Nekosení, nepasení
Odlesnění, Zalesnění
Nálet dřevin, Nežádoucí sukcese
Zavlečené druhy rostlin, Degradace, Ruderalizace
Splachy /z hnojeného pole, louky, lidského sídla/
Eutrofizace, Izolační efekt, Zmenšení plochy
Nedostatečná ochranná zóna
Poškození vegetace /okusem, sešlapem zvěře/
Pošk. veg. /škůdci, chorobami,rozježděním .../
Sportovní rybolov
Zhutnění půdního povrchu, Zhoršení přístupnosti
Eroze, Sesuv, Imisní škody
Změny vod. režimu /přiroz. vysýchání, odvodnění,
podmáčení, zaplavení/
Znečištění vody
Regulace vodního toku
Zazemnění vodní nádrže /přirozeně, uměle/
Odbahnění /vyhrnutí dna/
Navážka /zeminy, bouraniska, odpadu, jiná/
Těžba dřeva /vč, škod při vyklizování/
Povrchová těžba /lom, jiná/
Obývaná stavba, Jiná stavba
Chatová oblast
Pěší turistika, Jízda
Vodní sporty, Zimní sporty, Táboření
Sběr rostlin, Jiné

28. Využití (lokality)

Bez využití
Místy využíváno
Dříve využíváno, nástup sukcese
Pastva /intenzivní, extenzivní/
Kosení /intenzivní, extrenzivní-max.1x/
Lesní hospodářství
Sportovní rybolov
Vodní zdroj, Jímání vody
Komunikace /zpevněná, nezpevněná/
Navážka /zeminy, bouraniska, odpadu../.
Těžba /kamene, písku, ../
Pěší turistika
Vodní, Zimní sporty
Táboření, Horolezectví, Rekreace

29. Management

Žádné zásahy
Ponechat přirozenému vývoji
Ponechat stávající využití
Pastva /extenzivní/
Kosení /ruční, mechanizované/
Omezení počtu sečí
Nekosit, Nepást, Zabránit splachům
Omezení hnojení, Vyloučení chemického ošetřování
Odstranění nežádoucích bylin mechanicky, chemicky
Odstranění nežádoucích dřevin mechanicky, chemicky
Posílit populaci-výseven, výsadbou
Reintrodukce, Transfer mimo lokalitu
Speciální výzkum, Mechanická ochrana
Snížit stav zvěře, Omezit rybářské obhospodařování
Odbahnění, Úprava vodního režimu
Neodvodňovat, Nenarušovat těžbou
Odstramit skládky, Zajistit vyšší statut ochrany
Odstranit stavby
Prořezávka, Probírka
Přeměna lesního porostu
Zdravotní výběr

30. Aktuálnost managementu

V letošním roce
V příštím roce
Do 3 let
Do 5 let
V pozdějším období

31. KATUZ - katastrální území (uživatelský)

32. OCHRANA (stupeň ochrany rostlin a živočichů, dle vyhl. Č. 395/92 Sb. A dále u rostlin dle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR-2000)

O ohrožený (dle vyhl. č.395/92 Sb.)
SO silně ohrožený (dle vyhl. č.395/92 Sb.)
KO kriticky ohrožený (dle vyhl. č.395/92 Sb.)
A1 vyhynulý taxon (rostliny)
A2 nezvěstný taxon (rostliny)
A3 nejasný případ vyhynulých a nezvěstných (rostliny)
C1 kriticky ohrožené (rostliny)
C2 silně ohrožené (rostliny)
C3 ohrožené (rostliny)
C4a vzácnější t. vžadující další pozornost-méně ohrožené (rost.)
C4b vzácnější t. vžadující další pozornost-nedostat. prostud. (rost.)
LA1 lokální ohrožení
LA2 lokální ohrožení
LA3 lokální ohrožení
LC1 lokální ohrožení
LC2 lokální ohrožení
LC3 lokální ohrožení
LC4a lokální ohrožení
LC4b lokální ohrožení

33. DRUHZCHU (druh zvláště chráněného území)

PR přírodní rezervace
PP přírodní památka
NPR národní přírodní rezervace
NPP národní přírodní památka

34. STAV LESA

Přírodě blízké poměry
Přirozené zmlazení
Přirozený lesní plášť
Vyvinuté keřové patro
Jednotlivě smíšený porost
Skupinovitě smíšený porost
Monokultura
Stejnověký porost
Věkově difereencovaný porost
Vzrůstově diferencovaný porost
Dvouetážový porost
Víceetážový porost
Výmladkový porost
Porost ve stadiu obnovy
Výstavky
Přehoustlý porost
Prořídlý porost
Nestabilní porost
Remíz
Břehový porost
Větrolam

35. POSKLESA (poškození lesa)

Zvěř /okus, ohryz/
Zvěř /Vytloukání, loupání/
Listožraví škůdci
Lýkožrout smrkový
Ostatní hmyzí škůdci
Buřeň
Sypavky
Hniloby
Sucho, Vítr, Námraza, Sníh
Mráz, Požáry
Ostatní abiotické faktory
Škody těžbou a vyklizováním
Průmyslové exhalace
Ostatní škody člověkem

36. SES (koeficient-stupeň ekologické stability)

0 - bez významnu
1 - velmi malý význam
2 - malý význam
3 - střední význam
4 - velký význam
5 - výjimečně velký význam

37. OKBIOT (okolí biotopu)

Louka /přirozená a přírodě blízká, polokulturní a polopřir./
Louka /kulturní, degradující/
Pastvina /přirozená a přírodě blízká, polokulturní a polopřir./
Pastvina /kulturní, degradující/
Orná půda
Lada postagrární iniciální /čerstvě neobhospod. půda/
Intenzivní sad, Extenzivní sad
Ruderální plocha, Park, Hřbitov
Plošná keřová společenstva
Remíz /hájky a lesíky do 3 ha/
Les přírodě blízký až přirozený
Les polopřirozený a polokulturní
Lesní monokultury
Liniové bylinné společenstvo, Liniové dřevinné společenstvo
Vodní plocha přirozená a přírodě blízká
Vodní plocha umělá
Vodní tok neregulovaný, regulovaný
Mokřad, Rašeliniště, Skála, Komunikace, Navážka

38. DRUHVLOK (druh významné lokality, uživatelský, doporučujeme mimo poznámky neměnit)

Zkratka, Druh, POZN
VKPE, evidovaný VKP, obvykle VKP připravovaný k vyhlášení
VKPZ, VKP ze zákona
NATB, NATURA 2000 (biotopy)
NATL, NATURA 2000 (lokality)
ÚSESBIOC ,ÚSES biocentrum
ÚSESBIOK, ÚSES biokoridor
ÚSESI ,ÚSES interakční prvek

39. JMFOTO (uživatelský) - autoři fotografií, tento číselník je zároveň i databází (č.13)

40. DRUHYBOT - druhy rostlin

41. DRUHYZOO - druhy živočichů

 

2. Číselníky k DISOPSTROMY

Pozn.: pokud není uvedeno jinak je obsah shodný s výše uvedenými

1. KVADRANT (uživatelský)
2. KATUZ (uživatelský)
3. JMZAP (uživatelský) - tento číselník je zároveň i databází (č.12)
4. JMAKT (uživatelský) - tento číselník je zároveň i databází (č.13)
5. ZM (uživatelský)

6. VĚK

0-10 let
10-20 let
20-40 let
40-60 let
60-100 let
100 let a více

7. FYZST - fyziologické stáří

1-výsadba ve stadiu aklimatizace
2-aklimatiz. výs., jedinec v období dynamic. růstu
3-mladý strom dorůstající rozměrů dosp. jedince
4-dospělý strom, projevuje se stagnace růstu
5-starý jedinec, ústup koruny

8. PERSP - perspektiva

A-dlouhodobě perspekt. (nad 10 let)
B-krátkodobě perspekt. (odhad. doba dožití do 10 let)
C-neperspektivní

9. CHARVYS - charakter výskytu

1-jednotlivý strom
2-strom v malé skupině
3-strom ve skupině-alej (5 a více ks)
4-strom ve větší skupině (11-30 ks stejného druhu)
5-strom v podrostu

10. TYPZEL - typ zeleně

1. park (nad 0,5 ha včetně)
2. menší parkově upravená plocha (do 0,5 ha)
3. sídlištní zeleň
4. uliční zeleň
5. zahrada
6. hřbitov
7. les
8. rozpt. zel. v sídlech (solitéry, skup. stromů v nezel. pl.)
9. rozpt. zel. ve vol. krajině (solitéry, skup. stromů v nez. pl.)

11. CELKVIT - celková vitalita

0-optimální
1-mírně snížená
2-středně snížená
3-silně snížená
4-žádná

12. STABIL - stabilita

0-bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů
1-mírné narušení statických poměrů (nutné další sledování)
2-významnější narušení stability stromu (nutná častá kontrola, příp. sanace)
3-riziko pádu koster. větví, rozsáhlý defekt (pokud není možná sanace def., nutné odstranění stromu)
4-havarijní stav, rozpadající se koruna či kmen

13. CELKST - celkový stav

0-bez znatelného poškození
1-mírně poškozený
2-středně poškozený
3-silněji poškozený
4-těžce poškozený až odumírající
5-odumřelý

14. SADHOD - sadovnická hodnota

1. nejhodnotnější dřeviny
2. velmi hodnotné dřeviny
3. dřeviny průměrné hodnoty
4. dřeviny podprůměrné hodnoty
5. dřeviny nevyhovující

15. NAVROP - návrh opatření

0-bez zásahů
1-provést zdravotní řez
2-provést bezpečnostní řez
3-provést výchovný řez
4-provést mimořádný řez
5-provést speciální řez
6-ošetřit poškozené větve
7-ošetřit poškozený kmen
8-ošetřit poškozené kořenové náběhy
9-odstranit pahýly větví, ošetřit řezné rány
10-ošetřit dutiny
11-bezpečnostní vázání v koruně
12-zálivka
13-hnojení
14-provzdušňování
15-odstranění stromu
16-jiný zásah

16. AKTOP - aktuálnost opatření

1-provést ihned
2-provést do 1 týdne
3-provést do 1 měsíce
4-provést do 6 měsíců
5-provést do 1 roku
6-provést do 5 let
7-provádět opakovaně dle potřeby

17. ZHUTTER - zhutnění terénu

0-povrch nezhutněný
1-mírně zhutněný povrch
2-silně zhutněný povrch

18. AKTOHROZ - aktuální ohrožení

0-bez ohrožení
1-silničním provozem
2-údržbou komunikací
3-stavební činností
4-záměrem výstavby
5-jiné

19. POHROZ - potenciální ohrožení

0-bez ohrožení
1-silničním provozem
2-údržbou komunikací
3-stavební činností
4-záměrem výstavby
5-jiné

20. PRÁZDNÝ

21. ROK (uživatelský)

22. DREVINY - latinské a české názvy nejdůležitějších dřevin

23. JMFOTO (uživatelský) - autoři fotografií, tento číselník je zároveň i databází (č.14)

zpět na