GISOP
©ČSPOP (1998-2006)
geografický informační systém ochrany přírody

GISOP tvoří prostorová data spolu s minimálními (tzv. interními) databázemi. Ve speciálních programech pro geografické informační systémy (GIS) je možné jednoduchým způsobem propojit databáze vytvořené v DISOP (databázový informační systém ochrany přírody - viz samostatný manuál) jako externí s mapovými vrstvami a jejich interními databázemi.
Systémy a GISOP mohou být provozovány samostatně a nezávisle na sobě. Pro běžnou práci v ochraně přírody doporučujeme z praktických důvodů nejprve pořízení DISOP.


1. Základní cíl GISOP a příklady využití

Cílem je vytvořit systém pro sběr prostorových informací z oblasti ochrany přírody, tak jak ji definuje zákon č.114/92 Sb. v platném znění a vyhláška č.395/92 Sb., uvedené informace dále uchovávat, třídit a analyzovat, průběžně aktualizovat a vytvářet požadované výstupy.


Příklady využití:

1. vlastní činnost orgánů ochrany přírody (především pověřené úřady, úřady s rozšířenou působností, krajské úřady), případně dalších institucí a organizací
(vyhlašování zákonné ochrany cenných lokalit a stromů, včetně jejich předběžné i následné evidence, vymezování územního systému ekologické stability atd.),

2. činnost dalších složek státní správy, především stavebních úřadů
(pořizování územně plánovací dokumentace, územní a stavební řízení v místech zahrnujících cenné lokality pro ochranu přírody atd.),

3. poskytování informací občanům podle zákona o právu na informace o životním prostředí č. 123/98 Sb.,

4. prezentace činnosti orgánu ochrany přírody,

5. archivace cenných údajů ochrany přírody.

Poznámka k bodu 3.: některé údaje např. konkrétní lokality nálezů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, nebudou z pochopitelných důvodů (i v souvislosti se zákonem č.123/98 Sb. - zákon o právu na informace o životním prostředí, §8) v plné míře veřejnosti zpřístupněny.

Zpět na
hlavní stránky
ČSPOP