3) Natura v Hostýnských vrších


2) Obecně o soustavě NATURA 2000


V souvislosti s přípravami na vstup do Evropské unie (EU) je Česká republika povinna upravit svou legislativu do souladu s právními normami platnými v EU a splnit požadavky, které z nich vyplývají.
Jednou s oblastí, kterých se tato povinnost výrazně dotýká je i ochrana přírody. V příslušné legislativě EU je stanovena povinnost vytvořit novou soustavu chráněných území evropského významu, nazvanou NATURA 2000. Vytvořením této soustavy bude splněna nejen uvedená povinnost, ale i přibude účinný nástroj domácí ochrany přírody.

NATURA 2000 je jednotně pojatá soustava chráněných území na území členských států EU, budovaná na základě těchto směrnic Rady Evropských společenství:
1) č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (- směrnice o ptácích, COUNCIL OF MINISTRIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 1979).
2) č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (- směrnice o stanovištích, COUNCIL OF MINISTRIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 1992).
Cílem vyplývajícím z ustanovení těchto směrnic je zabezpečit ochranu biodiverzity pomocí ochrany cílových druhů a typů přírodních stanovišť a zajišťovat jejich vzájemné územní propojení. Základními jednotkami, tvořícími soustavu NATURA 2000, jsou tzv. zvláštní oblasti ochrany (Special Areas of Conservation - SAC), vyhlašované podle směrnice o stanovištích, a zvláště chráněná území (Special Protected Areas - SPA), určovaná na základě směrnice o ptácích.

ad1) Směrnice o ptácích představuje vůbec jeden z prvních právních předpisů ES na ochranu přírody. Hlavním požadavkem směrnice zůstává ochrana populací cílových druhů (vyjmenovaných v příloze I směrnice), která musí zahrnout specifická opatření na ochranu jejich stanovišť. Jedná se o druhy ohrožené vyhubením, druhy ohrožené specifickými změnami jejich stanovišť, druhy vzácné - s málo početnými nebo prostorově omezenými populacemi - a ostatní druhy vyžadující zvláštní pozornost z důvodů specifického charakteru jejich stanovišť. Členské státy určí pro tyto druhy z hlediska počtu i rozlohy nejvhodnější lokality nebo oblasti jako zvláště chráněná území (SPA) a přijmou i podobná opatření pro stěhovavé druhy.
Dále přijmou členské státy opatření pro vytvoření systému přísné ochrany všech ptačích druhů, týkajících se zákazu úmyslného zabíjení, odchytu, zraňování, rušení a dalších činností přímo poškozujících ptačí jedince nebo jejich stanoviště.

ad2) Cílem směrnice o stanovištích je podpořit ochranu biologické (biodiverzity) prostřednictvím jednotné "sítě" lokalit na území členských států EU. Zvláštní oblasti ochrany - SAC tvoří část této soustavy - podle této směrnice jsou to lokality s výskytem chráněných typů stanovišť a nebo chráněných druhů živočichů a rostlin kromě ptáků (vyjmenované typy chráněných stanovišť a chráněné druhy jsou uvedeny v přílohách I, II a IV směrnice). Ochrana biologické rozmanitosti v pojetí této směrnice je tedy zaměřena na územní ochranu nejcennějších druhů a typů stanovišť (biotopů) z pohledu EU.
Směrnice ukládá povinnost územně zabezpečit ochranu druhům na území EU ohroženým, zranitelným, vzácným a endemickým. Stejně tak jsou členské státy povinny navrhnout chráněná území pro typy stanovišť, které jsou na území EU ohroženy, mají malý přirozený areál nebo představují výjimečné příklady typů stanovišť některé biogeografické oblasti. Zvláštní důraz klade směrnice na prioritní typy stanovišť a prioritní druhy, které mají zvláštní význam pro Evropská společenství vzhledem k podílu jejich přirozeného výskytu na území ES.
Dále jsou členské státy rovněž povinny vytvořit systém přísné ochrany předepsaných druhů rostlin a živočichů.

V současné době je navrženo cca 41 tzv. ptačích oblastí (SPA), které splňují kritéria příslušné směrnice. Z uvedeného počtu již bylo 38 vymezeno nařízením vlády ČR (včetně Ptačí oblasti Hostýnské vrchy od ledna 2005). Pokud jde o směrnici o stanovištích, je dokončováno mapování území ČR podle podrobné metodiky a k tomuto účelu zpracovanému Katalogu biotopů ČR. Na základě provedeného mapování budou navrženy jednotlivá území zvláštní ochrany - SAC. Schválená území SAC a SPA pak budou tvořit soustavu NATURA 2000. Území, která budou navržena a schválena jako součást soustavy NATURA 2000 budou (po novele příslušného zákona o ochraně přírody a krajiny) postupně vyhlašována prostřednictvím některé z nynějších kategorií zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní a přírodní rezervace, národní přírodní a přírodní památky).
Soustava NATURA 2000 nebude respektovat žádné vlastnické či správní hranice. V jednotlivých územích však bude stanoven plánem péče přesný režim hospodaření. Ten bude značně variabilní-od pokračování v dosavadním způsobu hospodaření (např. jednosečné hospodaření na některých loukách), přes mírné omezení vlastníka (např. vyloučení smrku ze zalesňování) až po vyloučení veškerého hospodaření. Omezení hospodaření a zvýšené náklady nad rámec běžného hospodaření (např. vytvoření oplocenky na ochranu cenného přirozeného zmlazení v lesích) bude stát kompenzovat.

3) Natura v Hostýnských vrších

Většina Hostýnských vrchů byla již na základě stanovených kritérií pro výběr významných ptačích území v EU v lednu 2005 vymezena nařízením vlády ČR jako Ptačí oblast (SPA) Hostýnské vrchy.

 

Pokud jde o území SAC, bylo v loňském roce dokončeno mapování našeho regionu a na jeho základě jednotlivá území navržena. V našem regionu budou příslušná území zahrnovat především tyto biotopy: karpatské dubohabřiny, údolní jasanovo-olšové luhy, květnaté bučiny, acidofilní bučiny, acidofilní doubravy, su´tové lesy, mezofilní ovsíkové louky a další. Ze sledovaných druhů to bude např. čáp černý, ťuhýk obecný, kuňka žlutobřichá, čolek velký.
Pokud jde o omezení vlastníků půjde v našich podmínkách např. o zamezení dalšího zmenšování podílu bukových porostů, který můžeme v našem okolí (Tesák, Hostýn, Rajnochovice) sledovat. Tyto porosty bude obecně vlastníkovi umožněno hospodářsky využívat s určitým omezením. Bude např. vyloučeno holosečné hospodaření a zalesňování nepůvodními druhy dřevin např. smrkem či modřínem (ani v omezeném množství).