Natura 2000


Dopis Evropské komisi

 

Dne 7.12. 2004

Žádost o nařízení zařazení chybějících lokalit soustavy NATURA 2000 ve smyslu Směrnice Rady Evropských společenstvích 92/43/EHS v oblasti Hostýnské vrchy (kraj Zlín) do národního seznamu České republiky.

Vzhledem k více než desetileté práci naší NGO v oblasti ochrany přírody především v regionu Hostýnských vrchů, údajům získanými při mapování krajiny (ukládanými do vlastních databází), konzultaci s jednotlivými mapovateli NATURA 2000 mapujícími v oblasti a vedeni snahou o zachování přírodních stanovišť (habitatů) ve smyslu Směrnice Rady Evropských společenstvích 92/43/EHS obracíme se na Vás se žádostí o pomoc při prosazení zařazení, respektive rozšíření dvou níže uvedených lokalit do národního seznamu lokalit soustavy NATURA 2000 v ČR. Jde o lokality Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník a Rusava Hořansko.


Naši žádost Vám zasíláme jako poslední možnosti až po vyčerpání všech příležitostí v rámci ČR pro zařazení těchto dvou lokalit do národního seznamu soustavy NATURA 2000. Naposledy (6.8.2004) jsme dostali dopis od Ministerstva životního prostředí ČR č.j.: OMOB630/1915/04, ve kterém je nám sděleno:


K první lokalitě (Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník)
"…o oprávněnosti Vašeho návrhu v případě lokality Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník není pochyb, jedinečnost tohoto území nám byla potvrzena také Agenturou ochrany přírody a krajiny v Brně. Ovšem návrhy evropsky významných lokalit v dnešní podobě vychází z údajů, které byly k dispozici k 30.9. 2003 a v té době ještě bohužel nebyly hotové podklady pro toto území, proto lokalita nebyla navržena a předjednána. V současnosti již není možné její dodatečné zařazení do návrhu národního seznamu. Pokud by ale Evropská komise nepovažovala národní seznam ČR za dostatečný, jsme připraveni Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník doplnit".

Naše reakce: pokud by pro rozhodování o zařazení lokality do soustavy NATURA 2000 rozhodovala místo kvality přírodních biotopů pouze připravenost podkladů, ztratilo by její budování částečně smysl. Soustava by pak byla tvořena pouze lokalitami, pro které byly v určitém termínu připraveny podklady. Uvedené je v rozporu se Směrnicí Rady Evropských společenstvích 92/43/EHS. Naše navrhovaná lokalita navíc obsahuje i prioritní typy přírodních stanovišť. Podle uvedeného dopisu Ministerstva životního prostředí ČR požadujeme, aby Evropská komise nařídila doplnění národního seznamu o tuto lokalitu (Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník). Dle našich informací je navíc nyní území této lokality i digitálně zpracováno a podklady tedy již existují.

K druhé lokalitě (Rusava Hořansko)
"…Váš druhý návrh se týká rozšíření lokality Rusava-Hořansko a byl přednesen na jednání k vypořádání připomínek 15.7. 2004…Protože daná louka nebyla předjednána s vlastníky a v případě jejího zařazení by se pSCI stala disjunktní, hranice byly ponechány v původním rozsahu s tím, že Váš návrh byl postoupen krajskému úřadu, který, pokud lokalitu shledá dostatečně cennou, ji vyhlásí jako přírodní památku."

Naše reakce: dle našeho názoru by zařazení (rozšíření) lokality nemělo bránit pouze to, že nebyla dosud předjednána s vlastníky. Na lokalitě se totiž nachází prioritní biotop. Prioritní biotopy je podle příslušné směrnice nutné do soustavy NATURA 2000 zahrnout. Už vůbec nebrání rozšíření lokality to, že by se stala disjunktní. Toto vyjádření MŽP je mylné, protože by se pouze přičlenilo menší sousední území, rovněž s přírodním biotopem a vznikla by souvislá lokalita, obsahující i prioritní biotop, který je unikátní v regionu (viz obr. č. P3). Je zarážející, že biotop, i když téměř sousedí s navrhovanou lokalitou byl při návrhu národního seznamu lokalit NATURA 2000 zcela opomenut. Postoupení našeho návrhu krajskému úřadu, aby zde byla vyhlášena přírodní památka, postrádá vzhledem k výše uvedenému logiku, protože by zde těsně vedle sebe vznikly dvě chráněná území. Dále by nebyla dodržena příslušná směrnice a prakticky nejcennější biotop by nebyl zahrnut do navrhované lokality.

Podrobně k jednotlivým lokalitám:

1. Lokalita Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník (název dle pilotního mapování) není vůbec ve zveřejněném národním seznamu lokalit (pro stanoviště) zahrnuta. Jde o lokalitu s výskytem především těchto biotopů (tabulka č.1):

Tabulka č.1:

Kód stanoviště Kód biotopu Název
9130 L5.1 Květnaté bučiny
9180 (prioritní) L4 Suťové lesy
9110 L5.4 Acidofilní bučiny
91E0 L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy

Lokalita Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník (atˇ již ve variantě A, nebo B - viz níže) odpovídá dle našeho názoru kritériím dle rámcového postupu, schváleného pro území ČR pro výběr lokality do národního seznamu pro typy přírodních stanovišť z přílohy I směrnice o stanovištích (lokalita je velká-přesahující minimální velikost, nutnou pro uchování samoregulačních funkcí ekosystémů, cenná (kvalitní, reprezentativní, se zachovalou strukturou i funkcí) i perspektivní (reálně ochranitelná). Protože však nemáme možnost srovnání se stavem biotopů v jiných lokalitách uvedených v navrženém seznamu, srovnáváme pouze s navrženou lokalitou Ondřejovsko, CZ0720029, 1305,94 ha, přičemž ze znalosti místních poměrů docházíme k vlastnímu závěru, že většina plochy naší navrhované lokality je s touto lokalitou srovnatelná, některé části jsou i kvalitnější a srovnatelná je i pokud se týká ploch přírodních biotopů s lokalitou Chřiby, CZ0724091, která je navržena v celé ploše 19.226,40 ha včetně smrkových monokultur.

Navrhujeme 3 varianty (možnosti) řešení, přičemž variantu a) považujeme za optimální.

a) z důvodu zachování celistvosti území navrhnout samostatnou lokalitu Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník jako celek pro ochranu přírodních biotopů (viz mapa příloha P1-HV-KJ-varA), výměra cca 2500 ha, přírodní biotopy (viz tabulka č.1) hrubým odhadem cca na 70-80 % lokality, návrh kategorie: přírodní rezervace,

b) rozšíření v seznamu navrhované lokality Tesák, CZ0723428, plocha 1103,07 ha, navržené však pouze jako lokalita pro druh - Carabus variolosus (předpokládáme, tedy že hlavním motivem ochrany bude pouze tento střevlík, a ne přírodní stanoviště, ve zveřejněné navrhované příloze vyhlášky nejsou ani uvedena přírodní stanoviště pro tuto lokalitu), na námi navrhovanou plochu cca 2500 ha (viz mapa příloha P1-HV-KJ-varA) a uvedení kategorie ochrany přírodní rezervace, (přírodní památka se podle nás jeví jako méně vhodná), návrh jména lokality změnit na Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník, případně Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník, Tesák a v příslušné vyhlášce uvést mimo střevlíka ovšem i typy přírodních stanovišť,

c) z důvodu dosažení vyššího zastoupení přírodních biotopů (ovšem na úkor celistvosti) provedení fragmentace území uvedeného v bodě 2) podle tabulky č.2 (viz mapa příloha P2-HV-KJ-varB).

Tabulka č.2:

Název(pořadí dle důležitosti) Hlavní biotopy Hrubý odhad zastoupení přírodních biotopů (%) Výměra (ha)
HV-Kelčský Javorník L5.1, L4, L5.4 + L2.2 90 250
HV-střed L5.1, L4, L5.4 + T1.1, T1.5, R1.4 75 1150
HV- Obřany L5.1, L5.4, L4 + T1.1, T1.5, R1.4 70% (případným odčleněním S části možno % zvýšit) 350
HV-Čerňava2 L5.1, L5.4, L4 95 42
HV-Vičanov L5.1, R1.4, L5.4 téměř 100 160
Celkem 1952

O zařazení lokality dále svědčí výskyt těchto druhů:

Dle SMĚRNICE RADY 92/43/EHS
Příloha II. Druhy rostlin a živočichů v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních území ochrany
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
Netopýr velký (Myotis myotis)
Čolek velký (Triturus cristatus)
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Příloha IV: Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, vyžadující přísnou ochranu

NETOPÝŘI (Microchiroptera) - mimo výše uvedených dalších 12 druhů
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Čolek karpatský (Triturus montandonii)
Čolek velký (Triturus cristatus)
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Ropucha zelená (Bufo viridis)
Rosnička zelená (Hyla arborea)

Další významné druhy

čolek karpatský - Triturus montandoni
střevlík - Carabus variolosus

Dále se vyskytuje min. 30 zvláště chráněných druhů rostlin a asi 30 dalších druhů dle černého a červeného seznam cévnatých rostlin (2000) a zvláště chráněné druhy živočichů.

Pozn.: celá oblast je zahrnuta do ptačí oblasti podle směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (pro výskyt druhů, které jsou právě na bučiny vázané, vyskytují se zde mimo druhů, pro které je navrhovaná SPA i jiné druhy v uvedené v jejich přílohách).

ZÁVĚR:
V případě nezahrnutí lokalit (-y) (nebo alespoň její významné části z námi navržené plochy vyhodnocené dodatečně příslušnou organizací dle stanovené směrnice a metodik) do seznamu a uvedení příslušných typů přírodních stanovišť, hrozí postupný úbytek ploch přírodních biotopů (zejména bučin L5.1 a L5.4) ve prospěch X9A, případně smíšených porostů se smrkem ztepilým se všemi známými důsledky, m.j. i negativními vlivy na výše uvedené organismy a navrženou SPA Hostýnské vrchy (v případě že budou v platnosti pouze omezení, tak jak jsou uvedena v navržené vyhlášce o SPA).
Hlavním cílem ochrany by mělo být právě zabránění tomuto jevu při zachování přírodě blízkého lesnického hospodaření (vhodný způsob obnovy, pěstění lesů, zalesňování výhradně stanovištně původními druhy dřevin), únosném stavu zvěře a mysliveckém hospodaření, stanovení podmínek pro turismus apod.). Existující legislativní nástroje ochrany přírody v ČR toto v současné době neumožňují (ve stávajících maloplošných přírodních rezervacích je režim ochrany, který zůstane zachován a budou pro ně platit vlastní plány péče, samozřejmě striktnější).


2. Lokalita Rusava-Hořansko, CZ072018
5
Tato lokalita je v národním seznamu navrhovaná, ale při vymezení její hranice došlo k "vynechání" navazující louky s prioritním biotopem 6230, T2.3 podhorské a horské smilkové trávníky (navíc s rozptýlenými porosty jalovce obecného). Dovolujeme si tvrdit, že tato louka bude v navržené lokalitě pokud ne necennější, tedy alespoň jednou z nejcennějších. Tato drobná změna (spolu s mezilehlou bučinou jde o plochu cca 4 ha) je nanejvýš žádoucí a pro ochranu přírody významná (viz mapa příloha P3-Rusava).

Děkujeme za laskavé prostudování této žádosti, jejího zvážení a zaslání Vašeho stanoviska. Doufáme, že se uvedené lokality se po Vašem nařízení podaří zahrnout do národního seznamu lokalit soustavy NATURA 2000 pro ČR. Uvedené stanovisko nám laskavě zašlete písemně co nejdříve na uvedenou adresu. Rádi bychom byli rovněž informování o postupu procesu schvalování lokalit navržených ČR v příslušné Evropské komisi. Tuto žádost zasíláme elektronickou poštou i klasickým způsobem. V případě zájmu můžeme poskytnout námi rámcově navržené hranice ve formátu GIS. Pokud bude nutné a potřebné jsme ochotni dále spolupracovat při prosazení zahrnutí uvedených lokalit do národního seznamu ČR soustavy NATURA 2000. Nezahrnutí především první lokality do soustavy NATURA 2000 by mimo reálně možného postupného zhoršování stavu přírodních biotopů, bylo v rozporu se Směrnicí Rady Evropských společenstvích 92/43/EHS a změnilo by i pohled místních občanů i NGO´S na smysl a význam NATURY 2000 v našem regionu.


Mapová příloha.