Natura 2000


Dopis Ministerstvu životního prostředí ČR

 

Dne 28.6. 2004

Věc: Návrhy některých změn pro lokality pSCI v oblasti Hostýnské vrchy (kraj Zlín) a jejich zařazení do národního seznamu.

Vzhledem k více než desetileté práci naší NGO v oblasti ochrany přírody především v regionu Hostýnských vrchů, údajům získanými při mapování krajiny (ukládanými do vlastních databází), konzultaci s jednotlivými mapovateli NATURA 2000 mapujícími v oblasti a vedeni snahou o zachování přírodních stanovišť (habitatů) ve smyslu Směrnice Rady 92/43/EHS dovolujeme si Vám zaslat tyto návrhy změn.

1. návrh - Lokalita Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník (název dle pilotního mapování) není vůbec ve zveřejněném návrhu lokalit (pro stanoviště) zahrnuta. Jde o lokalitu s výskytem především těchto biotopů (tabulka č.1):

Tabulka č.1:

Kód stanoviště Kód biotopu Název
9130 L5.1 Květnaté bučiny
9180 (prioritní) L4 Suťové lesy
9110 L5.4 Acidofilní bučiny
91E0 L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy

Lokalita Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník (atˇ již ve variantě A, nebo B - viz níže) odpovídá dle našeho názoru na základě prostudování POKYNŮ PRO NAVRHOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOMPLEXŮ DO ZÁSOBNÍKU (Hošek & Zásadová skupina 24.6. 2003) nejen k zařazení do tohoto zásobníku, ale i pro výběr lokality do národního seznamu pro typy přírodních stanovišť z přílohy I směrnice o stanovištích dle rámcového postupu (lokalita je velká-přesahující minimální velikost, nutnou pro uchování samoregulačních funkcí ekosystémů, cenná (kvalitní, reprezentativní, se zachovalou strukturou i funkcí) i perspektivní (reálně ochranitelná). Protože však nemáme možnost srovnání se stavem biotopů v jiných lokalitách uvedených v navrženém seznamu, srovnáváme pouze s navrženou lokalitou Ondřejovsko, CZ0720029, 1305,94 ha, přičemž ze znalosti místních poměrů docházíme k vlastnímu závěru, že většina plochy naší navrhované lokality je s touto lokalitou srovnatelná, některé části jsou i kvalitnější a srovnatelná je i pokud se týká ploch přírodních biotopů s lokalitou Chřiby, CZ0724091, která je navržena v celé ploše 19.226,40 ha.

Navrhujeme 3 varianty (možnosti) řešení

a) rozšíření v seznamu navrhované lokality Tesák, CZ0723428, plocha 1103,07 ha, navržené však pouze jako lokalita pro druh - Carabus variolosus (předpokládáme, tedy že hlavním motivem ochrany bude pouze tento střevlík, a v menš míře - jestli vůbec - přírodní stanoviště, ve zveřejněné navrhované příloze vyhlášky nejsou ani uvedena přírodní stanoviště pro tuto lokalitu), na námi navrhovanou plochu cca 2400 ha (viz mapa příloha P1-HV-KJ-varA) a uvedení kategorie ochrany přírodní rezervace, (přírodní památka se podle nás jeví jako méně vhodná), návrh jména lokality změnit na Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník, případně Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník, Tesák a v příslušné vyhlášce uvést mimo střevlíka ovšem i typy přírodních stanovišť,

b) z důvodu zachování celistvosti území navrhnout samostatnou lokalitu Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník jako celek pro ochranu přírodních biotopů (viz mapa příloha P1-HV-KJ-varA), výměra cca 2400 ha, přírodní biotopy (viz tabulka č.1) hrubým odhadem cca na 70-80 % lokality, návrh kategorie přírodní rezervace,

c) z důvodu dosažení vyššího zastoupení přírodních biotopů (ovšem na úkor celistvosti) provedení fragmentace území uvedeného v bodě 2) podle tabulky č.2 (viz mapa příloha P2-HV-KJ-varB).

Tabulka č.2:

Název(pořadí dle důležitosti) Hlavní biotopy Hrubý odhad zastoupení přírodních biotopů (%) Výměra (ha)
HV-Kelčský Javorník L5.1, L4, L5.4 + L2.2 90 250
HV-střed L5.1, L4, L5.4 + T1.1, T1.5, R1.4 75 1150
HV- Obřany L5.1, L5.4, L4 + T1.1, T1.5, R1.4 70% (případným odčleněním S části možno % zvýšit) 350
HV-Čerňava2 L5.1, L5.4, L4 95 42
HV-Vičanov L5.1, R1.4, L5.4 téměř 100 160
Celkem 1952

Pozn.: pro všechny mapy platí tato legenda: modrá linie-námi navrhovaná lokalita pSCI (modře šrafovaná její plocha), červená linie-oficiálně navrhované lokality červená plocha-plochy stávajících zvláště chráněných území.

O zařazení lokality dále svědčí výskyt těchto druhů:

Dle SMĚRNICE RADY 92/43/EHS
Příloha II. Druhy rostlin a živočichů v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních území ochrany
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
Netopýr východní (Myotis blythii)
Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
Netopýr velký (Myotis myotis)
Čolek velký (Triturus cristatus)
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Příloha IV: Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, vyžadující přísnou ochranu

NETOPÝŘI (Microchiroptera) - mimo výše uvedených dalších 12 druhů
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Čolek velký (Triturus cristatus)
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Ropucha zelená (Bufo viridis)
Rosnička zelená (Hyla arborea)

Další druhy dle Příloha I: Seznam druhů živočichů, u kterých je povinné zařadit výskyt v naturovém biotopu do zásobníku (POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOMPLEXŮ DO ZÁSOBNÍKU 2003)

čolek karpatský - Triturus montandoni
střevlík - Carabus variolosus

Dále se vyskytuje min. 30 zvláště chráněných druhů rostlin a asi 30 dalších druhů dle černého a červeného seznam cévnatých rostlin (2000) a zvláště chráněné druhy živočichů.

Pozn.: celá oblast je zahrnuta do ptačí oblasti podle směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (pro výskyt druhů, které jsou právě na bučiny vázané, vyskytují se zde mimo druhů, pro které je navrhovaná SPA i jiné druhy v uvedené v jejich přílohách).

ZÁVĚR:
V případě nezahrnutí lokalit (-y) (nebo alespoň její významné části z námi navržené plochy vyhodnocené dodatečně příslušnou organizací dle stanovené směrnice a metodik) do seznamu a uvedení příslušných typů přírodních stanovišť, hrozí postupný úbytek ploch přírodních biotopů (zejména bučin L5.1 a L5.4) ve prospěch X9A, případně smíšených porostů se smrkem ztepilým se všemi známými důsledky, m.j. i negativními vlivy na výše uvedené organismy a navrženou SPA Hostýnské vrchy (v případě že budou v platnosti pouze omezení, tak jak jsou uvedena v navržené vyhlášce o SPA).
Hlavním cílem ochrany by mělo být právě zabránění tomuto jevu při zachování přírodě blízkého lesnického hospodaření (vhodný způsob obnovy, pěstění lesů, zalesňování výhradně stanovištně původními druhy dřevin), únosném stavu zvěře a mysliveckém hospodaření, stanovení podmínek pro turismus apod.). Existující nástroje ochrany přírody toto v současné době neumožňují.
Ve stávajících přírodních rezervacích je režim ochrany, který zůstane zachován a budou pro ně platit vlastní plány péče, samozřejmě striktnější. Dle našich informací došlo k nezahrnutí lokality (či její části) do seznamu lokalit pSCI (pro stanoviště) z důvodu, že na velké většině dotčeného území proběhlo pilotní mapování.

2. návrh - k lokalitě Rusava-Hořansko, CZ0720185
Tato lokalita je navrhovaná, ale při vymezení její hranice došlo k "vynechání" navazující louky s prioritním biotopem 6230, T2.3 podhorské a horské smilkové trávníky (navíc s rozptýlenými porosty jalovce obecného). Dovolujeme si tvrdit, že tato louka bude v navržené lokalitě pokud ne necennější, tedy alespoň jednou z nejcennějších. Tato drobná změna (spolu s mezilehlou bučinou jde o plochu cca 4 ha) je nanejvýš žádoucí a pro ochranu přírody významná (viz mapa příloha P3-Rusava).

Děkujeme za laskavé prostudování tohoto materiálu, jeho zvážení a zaslání vyjádření. Uvedené vyjádření nám laskavě zašlete co nejdříve na uvedenou adresu. Naše návrhy zasíláme elektronickou poštou i klasickým způsobem. V případě zájmu můžeme poskytnout námi rámcově navržené hranice ve formátu GIS. Pokud bude nutné a potřebné jsme ochotni tento materiál i přeložit a po příslušných úpravách zaslat přímo příslušné komisi EU.

Pozn.: zdroje-údaje týkající se navrženého seznamu lokalit NATURA 2000 a znění připravovaných vyhlášek byly aktuální k 27.6.2004.

Na vědomí: postupně adresátům dle rozdělovníku
Mapová příloha.