VKP Horní Janče

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

24
174
Č.j.:ŽP-246/7-834-OPVKPO1/03-Sv, 28.5.2003
Č.j.:ŽP-246/7-1090-VKPR1/03-Sv, 14.7.2003
Chvalčov
1062/1 (část)
49300
25-14-22
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková
Poznámka
 

 

Důvod registrace: Lokalita je esteticky hodnotnou částí krajiny centrální části Hostýnských vrchů spoluvytvářející její typický vzhled. Místo rozhledu na okolní vrcholy. Po registraci byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin.

Management: v minulosti bylo prováděno pouze občasné mulčování, v roce 2005 se podařilo provést sečení (částečně ruční) a biomasu odklidit. Toto opatření je nutné provádět i v budoucnosti. Podrobněji zde.

Management provádí: dříve Lesy ČR s.p., v loňském roce ČSPOP.

Ohrožení: Postupná degradace společenstev, nežádoucí sukcese v případě zanedbání managementu.


Fotodokumentace

Foto: PhMr. Luboš Vylíčil Foto: ing. Tomáš Svačina