Lesy a lesní hospodářství

 


Region Bystřice pod Hostýnem a Hostýnské vrchy


Lesy a lesnictví v Hostýnských vrších /shrnutí údajů/

Obsah + 1.část

 

Zdroj: Svačina, T. (2000): Lesy a lesnictví v Hostýnských vrších /shrnutí údajů/.-Dep. in OkÚ-RŽP Kroměříž et ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

 

Obsah

A. Úvod

B. Srovnání

1. Organizační členění a výměry
2.  Zastoupení dřevin
2.1 Celkové zastoupení
2.1.1
Oblast Hostýnských vrch
2.1.2 Oblast celé ČR
2.2
Změny zastoupení jednotlivých vybraných druhů dřevin
2.3 Plošné zastoupení vybraných dřevin ve věkových stupních
3. Zásoby
    3.1 Celková zásoba
    3.2 Zásoby vybraných dřevin ve věkových stupních    
4. Věk dřevin
5. Bonita
6. Zakmenění

C. Seznam tabulek a grafů

D. Literatura

E. Opravy a poznámky


  Pro zobrazení vybrané kapitoly klikněte na její odkaz v obsahu.

Obsah 1. části

A. Úvod

B. Srovnání


1. Organizační členění a výměry
2.  Zastoupení dřevin
2.1 Celkové zastoupení
2.1.1
Oblast Hostýnských vrch
2.1.2 Oblast celé ČR
2.2
Změny zastoupení jednotlivých vybraných druhů dřevin

A. Úvod

Práce vznikla  syntézou  údajů shromážděných v těchto třech základních pramenech:

Cílem práce bylo porovnání některých získaných údajů. Údaje byly vybrány zvláště se zřetelem na zájmy ochrany přírody a vypracovávané plány péče.

Pozn.: Údaje z roku 1992 jsou ze šiřší oblasti, než údaje dřívější, k tomu je nutno při rozboru jednotlivých ukazatelů přihlédnout. Pro zjednodušení jsou jako lokalita uváděny Hostýnské vrchy, i když údaje zahrnují širší oblast (vymezená jako LZ či LHC).

 

B. Srovnání

1. Organizační členění a výměry.

V roce 1950 byly lesy v Hostýnských vrších součástí LZ Rajnochovice, který se skládal ze 6 polesí (Lhota, Loukov, Chvalčov, Kotáry, Rajnochovice a Kostelec). V současnosti (stav roku 1992) jsou lesy součástí LHC Bystřice pod Hostýnem, LZ Bystřice pod Hostýnem, který se skládá z 9 polesí: Kotáry, Rajnochovice, Loukov, Rusava, Holešov, Kroměříž, Zlín, Lukov a Májová. Podrobný přehled viz tab. č.1-3.

Tabulka č.1: Přehled ploch.

Rok

1950 (LZ Rajnochovice)

1992 (LZ Bystřice p. H.)

Počet polesí

6

9

Celková  plocha

6755,9

24685,38

Celková porostní plocha

6078,47

24084,97


Tabulka č.2: Přehled polesí a ploch.

Polesí

Rok

1950

1992

Chvalčov

1129,73

již neexistuje

Kotáry

1295,93

2110,53

Rajnochovice

1301,92

2150,54

Loukov

ještě neexistovalo

3164,2


Tabulka č.3: Lokalizace vybraných ZCHÚ v lesních správách.

Rok

ZCHÚ

1950

1992

PR Smrdutá

Chvalčov

Loukov

PR Tesák

Kotáry

Kotáry

PR Sochová1)

 Rajnochovice -převážná část Kotáry-minimální část

Kotáry

Pozn.: 1) Uveden nový navrhovaný název a kategorie, současný název a kategorie je PP Skaliska   Sochová.

2. Zastoupení dřevin

2.1 Celkové zastoupení

2.1.1 Oblast Hostýnských vrchů

Tabulka č.4: Zastoupení dřevin v jednotlivých letech v oblasti Hostýnských vrchů.

Dřevina

% zastoupení v letech

1840 1)

1906 2)

1939 3)

1950 4)

1992 5)

SM

4,9

39,6

55,6

57,1

41,04

JD

53

32,4

11

4

2,1

JDO

x

x

x

x

0,02

DG

x

x

x

x

0,06

BO

x

x

0,2

0,5

6,36

MD

x

0,5

0,5

1,1

2,98

DB

1,26)

0,3

0,5

1,2

10,47

BK

36,5

24,9

28,9

29,0

18,28

HB

x

x

0,2

0,6

3,72

JV

3,5

1,2

1,7

2

1,35

JS

1,7

1,1

1,2

2,4

4,17

AK

x

x

x

x

0,26

x

x

x

1,4

3,23

LP

x

x

0,1

0,2

2,59

JL

1,26)

x

0,1

0,1

x

OL

x

x

x

0,4

1,53

VR

x

x

x

x

0,24

ost. TO

x

x

x

x

0,9

ost. list.

x

x

x

x

0,11

Pozn.:

Pro JD bylo dále zjištěno pro rok 1787 zastoupení 55 % v panství Rajnochovice a Kelč (Málek, 1983).
x - dřevina nebyla zastoupena, nebo neznámý údaj

1)  hospodářský lesní plán pro decenium 1840-1849 byl pro tehdejší polesí Rajnochovice, Kotáry, Podhradní Lhota a Police. Police později odpadla. Na počátku zmíněného decenia nebyl nikde SM starší 20 let. Byly to převážně SM kultury 1-10 leté, takže lze téměř jistě tvrdit, že  před rokem 1830 nebyly v tomto území žádné smrčiny.

    Hospodářský lesní plán z roku 1860 uvádí zastoupení SM již 28 %.

2) hospodářský lesní plán byl zpracován pro stejné polesí jako 1),
Účast SM pak stále silně vzrůstala až v roce 1929 dosahuje 50 % veškeré lesní plochy. 

3)  údaje zahrnují přikoupené polesí Chvalčov

4)  hospodářský lesní plán 1950-1959

5) lesní hospodářský plán 1992-2001

6) hodnota zastoupení je společná pro DB a JL dohromady

Graf č.1:Druhové složení lesů v roce 1840.         Graf č.2:Druhové složení lesů v roce 1906.

     

                  Graf č.3:Druhové složení lesů v roce 1939.

Graf č.4:Druhové složení lesů v roce 1950.

Graf č.5:Druhové složení lesů v roce 1992.

2.1.2 Oblast celé ČR

Tabulka č.5: Zastoupení dřevin v roce 1950 a 1994  v ČR..

SM

JD

BO

MD

KOS

DG

SM

ex

DB

BK

HB

JV

JS

AK

OL

LP

TP

VR

ost. list.

1950

60

2,9

21,2

1,5

x

x

x

3,6

4,5

4,4

1994

54,3

0,9

17,5

3,4

0,3

0,2

0,5

6,1

5,6

1,2

0,7

1,0

0,5

3,0

1,4

0,9

0,5

0,1

0,3

Graf č.6: Druhové složení lesů v ČR v roce 1950.

Graf č.7: Druhové složení lesů v ČR v roce 1994.

2.2 Změny zastoupení jednotlivých vybraných druhů dřevin.

Pozn.: Údaje z roku 1992 ovlivněny změnou rozlohy sledované oblasti.

Graf č.8: Vývoj zastoupení SM.                       Graf č.9: Vývoj zastoupení JD.

Graf č.10: Vývoj zastoupení BK.           Graf č.11: Vývoj zastoupení JV.

Graf č.12: Vývoj zastoupení JS.

              

zpět na rozcestník

Region Bystřice pod Hostýnem a Hostýnské vrchyzpět na rozcestník

Lesy a lesní hospodářství