Výběr údajů z LHP 1992-2001 pro LHC Bystřice pod Hostýnem

3. část

  Pro zobrazení vybrané kapitoly klikněte na její odkaz v obsahu.

Obsah 3. části

B. Stav k roku 1992


12. Zásoby, porostní plocha a zakmenění podle kat. lesa a věk. st. stupňů 

C. Seznam tabulek a grafů

D. Literatura

E. Opravy a poznámky

12. Zásoby, porostní plocha a zakmenění podle kategorie lesa a věkových stupňů

 

Tabulka č.17: Zásoby na 1 ha dle kategorií lesa v LHC.

Označení

Porostní plocha (ha)

Zásoba

(m3)   

Lesy  hospodářské

1

   

Celkem lesy hospodářské

18446,38

272,58

     

Lesy ochranné

2a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

183,11

291,17

Celkem lesy ochranné

183,11

291,17

     

Lesy zvláštního určení

     
 

3a) lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů (pás. 1. st.)

302,44

229,12

 

3b) lesy v ochranných pásmech přírodních a léčivých zdrojů

151,29

340,8

 

3c) lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích

1245,3

250,27

 

3d) lesní porosty NP a CHKO a ostatní území chráněná podle předpisů o státní ochraně přírody, vyžadující odlišný způsob hospodaření .

121,62

306,97

 

3e) lesy postihované exhalacemi tak, že vyžadují odlišný způsob hospodaření

2222,61

320,57

 

3g)1 lesy, v nichž jiné důležité potřeby společnosti vyžadují odlišný způsob hospodaření

167,42

 

3g)2 lesy, v nichž jiné důležité potřeby společnosti vyžadují odlišný způsob hospodaření

206,87

326,531)

3g)3 lesy, v nichž jiné důležité potřeby společnosti vyžadují odlišný způsob hospodaření (genová z. BK)

1037,93

Celkem lesy zvláštního určení

5455,48

301,25

     

Celkem

24.084,97

279,21

Pozn.: 1) suma za kategorii 3g

Graf č.24:  Zásoby na 1 ha dle kategorií lesa v LHC.

Tabulka č.18 : Porostní plocha, zásoba a zakmenění dle jednotl. kategorií lesů a věk st..                                                                      

Lesy hospodářské

Lesy ochranné

Lesy zvl. určení

Porostní

zás.

zak.

Porostní

zás.

zak.

Porostní

zás.

zak.

Věkový stupeň

plocha

(ha)

(m3/

ha)

plocha

(ha)

(m3/

ha)

plocha

(ha)

(m3/

ha)

1

1217

1

9,6

8

0

9,6

350

9,5

0

2

1021

29

9,8

5

13

9,8

316

9,8

33

3

1167

107

9,6

9

114

9,3

363

9,8

132

4

1119

163

9,5

7

156

9,4

436

9,6

205

5

1595

224

9,4

8

198

9,2

329

9,4

234

6

2801

264

9,2

11

215

9,1

695

9,2

277

7

2357

301

9,1

13

199

9,0

586

9,0

302

8

2279

357

9,0

22

335

8,1

387

9,1

404

9

2192

416

9,0

3

498

9,0

624

9,0

451

10

1165

446

9,0

16

405

9,5

394

9,3

465

11

693

448

9,1

37

253

9,2

399

9,5

477

12

439

451

9,0

4

306

9,0

141

9,0

471

13

191

454

8,9

20

357

8,1

89

8,9

462

14

59

417

8,0

6

387

8,4

50

8,8

473

15

35

455

9,1

7

517

9,1

42

6,6

253

16

3

403

9,7

0

0

0

5

10,0

502

17

5

420

9,3

4

356

8,7

36

7,3

441

Celkem

18337

274

9,2

181

294

8,9

5242

9,3

303

Graf č.25: Zásoba v jednotlivých věkových stupních dle jednotlivých kategorií lesů v pořadí hospodářské, ochranné a zvláštního určení (m3/ha).

Tabulka č. 19: Porostní plocha, zásoba a zakmenění dle  věk st za všechny kategorie.                                                                      

Všechny kategorie lesa

Porostní

zás.

zak.

Věkový stupeň

plocha

(ha)

(m3/

ha)

 

1

1575

0

9,6

2

1342

29

9,8

3

1538

113

9,6

4

1562

175

9,5

5

1933

226

9,4

6

3497

266

9,2

7

2955

301

9,0

8

2888

367

9,0

9

2819

424

9,0

10

1576

450

9,1

11

1130

455

9,2

12

583

455

9,0

13

300

450

8,9

14

115

440

8,4

15

83

359

7,8

16

9

463

9,9

17+

46

431

7,7

Celkem

23951

281

9,2


Graf č.26 : Porostní plocha v jednotlivých věkových stupních v LHC.

Graf č.27: Zásoba v jednotlivých věkových stupních v LHC v m3/ha.

Graf č.28: Zakmenění v jednotlivých věkových stupních v LHC v m3/ha.


C. Seznam tabulek a grafů

Tabulky

Tabulka č.1: Rozdělení LHC na polesí.

Tabulka č.2: Přehled vegetačních oblastí LHC.

Tabulka č.3: Přehled souborů lesních typů v % porostní půdy.

Tabulka č.4: Kategorizace lesů.

Tabulka č.5: Výpis porostů lesů ochranných a zvláštního určení pro dotčené lesní       správy.

Tabulka č.6: Celkový přehled příčin a rozsahu poškození porostů v  %.

Tabulka č.7: Příčiny a rozsah poškození jednotlivých dřevin v ha.

Tabulka č.8: Poškození  vybraných dřevin zvěří v jednotlivých věk. stupních (ha).

Tabulka č.9: Poškození  vybraných dřevin zvěří v jednotlivých věk. stupních (ha).

Tabulka č.10: Přehled skutečného nezdaru podle příčin (ha).

Tabulka č.11: Přehled skutečného nezdaru zalesnění u vybraných dřevin podle příčin   (ha).

Tabulka č.12: Přehled genetické klasifikace dřevin pro polesí Kotáry a Loukov (ha).

Tabulka č.13: Přehled chráněných území v LHC.

Tabulka č.14: Zastoupení dřevin (%), bonita a střední věk.

Tabulka č.15: Plošné zastoupení a zásoba vybraných dřevin ve věkových stupních.

Tabulka č.16:Plošné zastoupení vybraných dřevin a jeho relativní plošné vyjádření ve věkových stupních (%).

Tabulka č.17: Zásoby na 1 ha dle kategorií lesa v LHC.

Tabulka č.18 : Porostní plocha, zásoba a zakmenění dle jednotl. kategorií lesů a věk st..

Tabulka č. 19: Porostní plocha, zásoba a zakmenění dle  věk st za všechny kategorie.

Grafy

Graf č.1: Zastoupení LVS v LHC.

Graf č.2: Zastoupení stanovištních řad.

Graf č.3: Zastoupení jednotlivých stanovištních řad.

Graf č.4: Poškození porostů podle druhů poškození v ha.

Graf č.5: Poškození  SM v LHC v ha.

Graf č.6: Poškození  BO v LHC v ha.

Graf č.7: Poškození  JD v LHC v ha.

Graf č.8: Poškození  BK v LHC v ha.

Graf č.9: Poškození  DB v LHC v ha.

Graf č.10: Poškození  vybraných dřevin zvěří (v pořadí SM,BK) v jednotlivých věk.  stupních (ha)  v LHC.                                                              
Graf č.11: Poškození JD zvěří v jednotlivých věk. stupních (ha) v LHC.

Graf č.12: Poškození SM sněhem a námrazou v jednotlivých věkových stupních (ha).

Graf č.13: Poškození BK sněhem a námrazou v jednotlivých věkových stupních (ha).

Graf č.14: Poškození JD sněhem a námrazou v jednotlivých věkových stupních (ha).

Graf č.15: Zastoupení dřevin v HS 017 (%).

Graf č.16: Zastoupení dřevin v HS 3441 (%).

Graf č.17: Zastoupení dřevin dle druhů.

Graf č.18: Bonita dřevin v LHC dle druhů.

Graf č.19: Střední věk dřevin na LHC dle druhů.

Graf č 20: Skutečné plošné zastoupení  SM v jednotlivých věkových stupních

Graf č 21: Skutečné plošné zastoupení  BK v jednotlivých věkových stupních.

Graf č 22: Skutečné plošné zastoupení  JD v jednotlivých věkových stupních.

Graf č 23: Relativní plošné zastoupení vybraných dřevin (v pořadí SM, BK, JD) v jednotlivých věkových stupních.

Graf č.24:  Zásoby na 1 ha dle kategorií lesa v LHC.

Graf č.25: Zásoba v jednotlivých věkových stupních dle jednotlivých kategorií lesů v pořadí hospodářské, ochranné a zvláštního určení (m3/ha).

Graf č.26: Porostní plocha v jednotlivých věkových stupních v LHC

Graf č.27: Zásoba v jednotlivých věkových stupních v LHC v m3/ha.

Graf č.28: Zakmenění v jednotlivých věkových stupních v LHC v m3/ha.

D. Literatura

1/ Anonymus (1992): Lesní hospodářský plán 1992-2001

2/ Málek J. (1983): Problematika ekologie jedle bělokoré a jejího odumírání, Academia, Praha, 112 p.

3/ Jurča J. (1990): Pěstění lesů, VŠZ Brno, 293 p.

4/ Vorel J. (1979): Fytocenologie a lesnická typologie, VŠZ Brno, 231 p.

6/ Šilar J. et al. (1980): Lesní zákon a související předpisy, SZN, Praha, 360 s.

E. Opravy a poznámky

zpět na rozcestník

Region Bystřice pod Hostýnem a Hostýnské vrchyzpět na rozcestník

Lesy a lesní hospodářství