Výběr údajů z LHP 1992-2001 pro LHC Bystřice pod Hostýnem

2. část

 

 

Pro zobrazení vybrané kapitoly klikněte na její odkaz v obsahu.

Obsah 2.části

B. Stav k roku 1992


5. Zalesnění
6.  Rozbor vybraných hospodářských souborů
7.  Genetická klasifikace
8.  Myslivecké hospodaření
8.1 Druhy zvěře
8.2 Porovnání stávajících NKS podle úživnosti edafických kategorií a opatření    na úseku chovu zvěře
8.3 Preventivní opatření k omezení škod spárkatou zvěří
9. Tvorba HS a RSH
9.1 Vlastní tvorba
9.2 Obnovní postupy

9.3 RSH
10. Zastoupení dřevin, bonita, věk
11. Zastoupení a zásoba vybraných dřevin ve věkových stupních

5. Zalesnění

Tabulka č.10: Přehled skutečného nezdaru podle příčin (ha).

Příčiny nezdaru

ha

%

sucho

50

18

klikoroh

60

22

zvěř

100

37

zales. stroj

23

8

ostatní příčiny

40

15

  Tabulka č.11: Přehled skutečného nezdaru zalesnění u vybraných dřevin podle příčin (ha).

Škodlivý činitel

SM

JD

BO

MD

DG

DB

BK

sucho

18

2

5

8

3

8

6

klikoroh

40

10

5

5

 

 

zvěř

12

3

10

15

10

10

30

zales. stroj

         

20

ostat, příčiny

5

1

1

3

1

10

15

Pozn.: příčiny nezdaru jsou na jednotlivých LS různé. Nezdar způsobený zalesňovacím strojem je pouze na LS Kroměříž, zvěří na LS Lukov, loukov a hlavně Holešov. Sucho je největší příčinou nezdaru na LS Rajnochovice, Loukov, hlavně však Zlín. Klikoroh nejvíce škodí na LS Rajnochovice, Zlín a Lukov.

6. Rozbor hospodářských souborů

HS 017, lesy ochranné, plocha 183 ha, průměrné zakmenění 8,9

SM

JD

BO

MD

DG

suma jehl.

DB

BK

JV

JS

HB

ost.

suma list.

Zast.1)

19

1

2

22

1

56

6

7

1

3

4

78

Bon.2)

28

25

20

 

 

23

26

26

25

19

22

 

Pozn.: 1) Zastoupení dřevin, 2) Průměrné bonitní stupně

Graf č.15: Zastoupení dřevin v HS 017 (%).


HS 3441, lesy zvláštního určení, chráněná území, plocha 122 ha, průměrné zakmenění 8,3

SM

JD

BO

MD

DG

suma jehl.

DB

BK

JV

JS

HB

ost.

suma list.

Zast.1)

8

3

2

1

1

15

6

52

11

10

2

1

3

85

Bon.2)

29

33

25

29

35

24

29

24

25

20

22

 

Pozn.: 1) Zastoupení dřevin, 2) Průměrné bonitní stupně

Graf č.16: Zastoupení dřevin v HS 3441 (%).

 

7. Genetická klasifikace

Tabulka č.12: Přehled genetické klasifikace dřevin pro polesí Kotáry a Loukov (ha).

Polesí Kotáry

Dřevina

II A

II B

II C

SM

39,7

169,6

-

JD

-

1,9

0,3

BK

43,6

118,6

4,3

JV

1,1

1,1

-

JS

-

3,9

-

Polesí Loukov

Dřevina

II A

II B

II C

SM

-

121,9

714,8

JD

-

-

23,0

DG

-

-

0,4

BO

-

-

10,7

MD

-

-

53,7

DB

-

-

127,1

BK

19,4

60,3

558,5

HB

-

-

51,8

JV

-

-

29,6

JS

-

-

41,9

JL

-

-

1,0

AK

-

-

0,3

-

-

101,3

LP

-

-

56,6

OL

0

0

35,8

TO

0

0

2,6

Pozn.: klasifikace zde neuvedené (t.j. I a II D) neobsahují žádné hodnoty.

Tabulka č.13: Přehled chráněných území v LHC.

Polesí

Oddělení

Porost. skupina

Číslo výměru

Rok vyhlášení

Název

Výměra (ha)

Kotáry

11

C

7827/75

1975

Čerňava

17,22

15

D

7828/75

1975

Tesák

7,0

23

D

16665/74

1975

Bernátka

3,0

Rajnochovice

113

A

7035/76

1976

Kelčský Javorník

19,41

(Podh. Lh.)

114

A

7035/76

1976

Kelčský Javorník

27,92

Loukov

235

C

7814/75

1975

Smrdutá

3,32

Holešov

428

J

33515/52

1952

Dubina

0,76

Kroměříž
(Zámeček)

643

H

20766/55

1956

Obora

14,44

Lukov
(Májová)

803

B

16/35/87

1987

Solisko

9,53

(Májová)

811

D

16/35/87

1987

Holíková

3,31

(Lukov)

834

G

16/35/87

1987

Bzová

2,19

(Lukov)

836

G

16/35/87

1987

Králky

8,42

(Lukov)

841

D

16/35/87

1987

Vela

5,1

Celkem

         

121,62

8. Myslivecké hospodaření 

8.1 Druhy zvěře

Jelení zvěř

není na LHC součástí žádné jelení oblasti, proto nejsou v žádné honitbě NKS pro jelení zvěř. Migrující jelení zvěř z jelení oblasti Chřiby se vyskytuje v JZ části LHC. Jde většinou o ojedinělý nepravidelný výskyt jelení zvěře v okrese Kroměříž v honitbách: Chřibsko, Počenice, Rataje, Zborovice, Zdounky, Javorník. V Z části LHC se migrující jelení zvěř vyskytuje na okrese Zlín v honitbách Kašava a Držková.

Daňčí zvěř

je převážně soustředěna v „Daňčí a mufloní oblasti Hostýnských vrchů“ a podél Z okraje této oblasti. Daňčí zvěř se dále nachází v režijní honitbě Zámeček-v samostatné bažantnici V od Kroměříže. Trofejová hodnota daňčí zvěře je nadprůměrná, daňci dosahují medajlových hodnot ve volné přírodě, což je téměř ojedinělé v ČR.

Mufloní zvěř

je rozšířena v „Daňčí a mufloní oblasti Hostýnských vrchů“. Trofejová hodnota mufloní zvěře je průměrná.

Srnčí zvěř

je rozšířena ve všech honitbách. Kvalita trofejí srnčí zvěře je na LHC rozdílná, celkově je nadprůměrná. Nejvyšší bodové hodnoty trofejí dosahují srnci v nivě Moravy a podél S a SZ okraje Hostýnských vrchů.

Zajíc

se vyskytuje ve všech honitbách LHC, avšak s rozdílnými početními stavy. Na okrese Kroměříž jsou v honitbách na LHC jarní kmenové stavy (JKS) vyšší oproti normovaným kmenovým stavům (NKS) o 724 kusů, což je vzácný stav v rámci ČR. V honitbách ostatních okresů LHC (Zlín, Přerov, Vsetín) jsou JKS cca 50 % NKS.

Bažantí zvěř

se nachází ve všech honitbách LHC mimo honitbu Javorník. V honitbách okresu Kroměříž jsou JKS a NKS převážně vyrovnané. V honitbách ostatních okresů jsou na LHC JKS 50 % NKS. V chovu bažantů je výrazně zastoupen umělý chov.

Vzácné druhy zvěře

Jde především o výskyt jeřábka a to na LS Lukov, Holešov, Rajnochovice a Loukov. Ojediněle se vyskytuje na LS Loukov, Rajnochovice a Lukov také rys a medvěd, zvláště v oblasti Javorníku. Z vzácnějších druhů ptactva je zaznamenán výskyt krkavce a čápa černého na LS Rajnochovice a Lukov. (Pozn.: v současné době je krkavec na příhodných lokalitách běžný).

8.2 Porovnání stanovených NKS podle úživnosti edafických kategorií a opatření na úseku chovu zvěře

     V souladu s propočtem úživnosti „Dančí a mufloní oblasti Hostýnských vrchů“ je únosný stav zvěře 253 přepočtových jednotek. Proto se doporučuje zrušení chovu mufloní zvěře v oblasti z důvodů značných škod a z důvodů záchrany genové základny. Stávaniště mufloní zvěře citelně ohrožují oblast genové základny.

    Úživnost 253 přepočtových jednotek se doporučuje rozdělit mezi dančí zvěř a srnčí takto:

dančí zvěř - 100 přepočtových jednotek = 150 kusů
srnčí zvěř  - 153 přepočtových jednotek = 612 kusů.

     Stávající NKS pro dančí zvěř, které jsou 189 ks se doporučují snížit na 150 ks. Stávající NKS pro srnčí zvěř, které jsou 729 ks se doporučuje snížit na 612 ks. Chov mufloní zvěře se doporučuje zrušit. I genetická hodnota této zvěře je podprůměrná. Dále se doporučuje urychleně uvést JKS do souladu s nově navrhovanými NKS stanovenými propočtem podle úživnosti edafických kategorií se zohledněním schválené genové základny.

     Důsledně uplatňovaným průběrným odstřelem dančí zvěře spolu s uplatněním úpravy pohlaví 1:1 až 1,2:1 ve prospěch daňků lze ještě výrazněji zkvalitnit trofejovou hodnotu dančí zvěře.

8.3 Preventivní opatření k omezení škod spárkatou zvěří

     Prvořadým opatřením k omezení škod spárkatou zvěří je úprava NKS, která vychází ze skutečné úživnosti a dále zrušení chovu mufloní zvěře. V oblasti zimních a letních stávanišť zvěře je třeba oplocovat kultury a provádět všechna dostupná opatření k zamezení škod. Škodám lze zamezit důslednou ochranou kultur a individuální ochranou porostních kultur před vytloukáním.

     Do zrušeného chovu mufloní zvěře je nezbytné důsledné ošetření nově vznášených dřevin ve stadiu tyčkovin a tyčovin nástřikovými repelenty. V okolí slanisek, krmelišť a na stávaništích (zimních i letních) je třeba chránit kořenové náběhy starších porostů před mufloní zvěří vhodnými nástřiky.

     Modřín ve stádiu kultur ve zpevňujících prvcích je nutné individuálně ochraňovat, případně oplocovat celou kulturu.

   Navrhovaná opatření k omezení škod zvěře je nezbytné provádět komplexně-tedy všechna navrhovaná opatření. Splnění pouhé části opatření nemůže zajistit efektivní požadované zamezení škodám zvěří.

9. Tvorba HS a RSH

9.1 Vlastní tvorba

     Podkladem byla příloha vyhlášky č.13/1978 Sb. a doplněna Modely hospodaření.  Na území LHC bylo vyhlášeno 126 lesních typů ve čtyřech lesních oblastech. Na podkladě typologického průzkumu bylo vytvořeno 25 HS.

Kategorie 1 - 14 HS, kategorie 2 - 1 HS, kategorie 3 - 10 HS.

9.2 Obnovní postupy

Kategorie 2

V lesích ochranných se plánuje HZ výběrný formou jednotlivě až skupinovitě výběrnou s ohledem na půdoochranou funkci lesa. Využít maximálně přirozeného zmlazení, i horší kvality.

Kategorie 3

V HS je předepsán RSH HZ pasečný, pouze v HS 3441 (chráněná území) způsob výběrný. Plně využít přirozenou obnovu.

9.3 Rámcové směrnice hospodaření

HS č.: 017

Cílové hospodářství: mimořádné nepříznivé stanoviště-les ochranný

Současné porosty: různé
Výměra: 337 ha
% rozlohy: 1,4

Kategorie 2 - les ochranný

Hosp. tvar: les vysoký
HZ: výběrný
Forma HZ: V
Obmýtí-obnovní doba: 150-nepřetržitá
Cílová druhová skladba: blízká přirozené skladbě
Obnovní postup: Účelový výběr. Na méně extrémních částech skupinová forma (až podrostní). Využít každé přir. obnovy i horší kvality.  Těžko dostupné plochy ponechat v přirozeném vývoji.
Způsoby obnovy /zalesnění/: Přirozená obnova, jamková sadba -  BK 12.000, LP 10.000 ks/ha

Péče o kultury: Ochrana před zvěří, event. buření

Výchova porostů-způsob, intenzita, interval zásahů: podúrovňový, záporný nebo neutrální záporný výběr-interval 15-40 let. Udržet zápoj.
Bezpečnost produkce a opatření ochrany lesů: Zásahy zaměřit na zajištění i zlepšení ochranné funkce lesa.
Skupiny lesních typů: 3J, 5J, 3Y, OZ
Doporučené výrobní technologie: Vyklizování: Lanové systémy a koně.

                                                       Zalesnění: přirozená obnova nebo ruční.

HS č.: 3 441

Cílové hospodářství: SM (BK) hospodářství živných stanovišť  středních poloh

Současné porosty: různé
Výměra: 121,62
% rozlohy: 0,5

Kategorie 3 - lesy chráněné dle předpisů a státní ochraně přírody

Hosp. tvar: les vysoký
HZ: výběrný (pasečný)
Forma HZ: V (N)
Obmýtí-obnovní doba: 150
Počátek obnovy: nepřetržitá obnova
Cílová druhová skladba: blízká přirozené druhové skladbě
Obnovní postup: Výběrný způsob hospodaření. Podpora přirozené dřevinné skladby. Redukce nežádoucích listnáčů. Usilovat o trvalé krytí půdy lesním porostem. Zachovávat genofond lesních dřevin.

Způsoby obnovy /zalesnění/: Přirozená obnova lesa. Sadba  jamková.

Výchova porostů-způsob, intenzita, interval zásahů: pouze zdravotní výběr.

Skupiny lesních typů: 3J, 5J, 3Y, OZ
Doporučené výrobní technologie: Dle pokynů ochrany přírody - individuelně.

10. Zastoupení dřevin, bonita, střední věk.

Tabulka č.14: Zastoupení dřevin (%), bonita a střední věk.

Dřevina

Zastoupení

Bonita

Střední věk

SM

41,04

29,2

58

JD

2,1

27

73

JDO

0,02

30,9

10

DG

0,06

35

25

BO

6,36

25

59

MD

2,98

29,5

65

DB

10,47

24,6

68

BK

18,28

26

71

HB

3,72

19,4

62

JV

1,35

27,9

59

JS

4,17

26,7

64

AK

0,26

21,6

57

3,23

23,6

57

Ost. list.

0,11

19,3

45

LP

2,59

26,7

55

OL

1,53

24,9

50

Ost. TO

0,9

27,5

47

VR

0,24

24,2

26


Graf č.17: Zastoupení dřevin dle druhů.

Graf č.18: Bonita dřevin v LHC dle druhů.

Graf č.19: Střední věk dřevin na LHC dle druhů.

11. Zastoupení a zásoba

Tabulka č.15: Plošné zastoupení a zásoba vybraných dřevin ve věkových stupních.

Smrk

Buk

Jedle

Skutečná plocha

Zásoba

Skutečná plocha

Zásoba

Skutečná plocha

Zásoba

ha

%

m3

%

ha

%

m3

%

ha

%

m3

%

1

1152

4,7831

587

0,0087

170

0,7058

32

0,0005

5

0,0208

0

0,0000

2

840

3,4876

27266

0,4055

149

0,6186

2204

0,0328

20

0,083

332

0,0049

3

615

2,5535

84103

1,2506

189

0,7847

16778

0,2495

25

0,1038

2166

0,0322

4

606

2,5161

131673

1,9580

256

1,0629

37484

0,5574

14

0,0581

2953

0,0439

5

572

2,3749

170276

2,5320

472

1,9597

102048

1,5175

50

0,2076

13879

0,2064

6

989

4,1063

366098

5,4439

677

2,8109

166960

2,4827

47

0,1951

15869

0,2360

7

838

3,4793

355914

5,2925

425

1,7646

121973

1,8138

53

0,2201

19466

0,2895

8

1343

5,5761

619234

9,2081

357

1,4823

116531

1,7328

77

0,3197

29158

0,4336

9

1509

6,2653

765679

11,3858

467

1,939

173332

2,5775

97

0,4027

37429

0,5566

10

801

3,3257

430428

6,4005

302

1,2539

120429

1,7908

54

0,2242

22363

0,3325

11

403

1,6732

225255

3,3496

375

1,557

164358

2,4440

32

0,1329

13798

0,2052

12

156

0,6477

85612

1,2731

253

1,0504

118335

1,7597

21

0,0872

8844

0,1315

13

41

0,1702

22485

0,3344

179

0,7432

82557

1,2276

5

0,0208

2219

0,0330

14

18

0,0747

9188

0,1366

58

0,2408

27257

0,4053

4

0,0166

1617

0,0240

15

1

0,0042

983

0,0146

38

0,1578

15762

0,2344

0

0

225

0,0033

16

0

0

5

0,0001

6

0,0249

2889

0,0430

0

0

17

0,0003

17

0

0

358

0,0053

30

0,1246

12039

0,1790

3

0,0125

2347

0,0349

S

9884

41,038

3295144

48,9994

4403

18,281

1280968

19,0482

507

2,105

172682

2,5678

Pozn.: celkové plošné zastoupení všech dřevin činí 24085 ha a celková zásoba 6724870 m3.

Tabulka č.16:Plošné zastoupení vybraných dřevin a jeho relativní plošné vyjádření ve věkových stupních (%).

 

Smrk

Buk

Jedle

 

zast. 1

zast. 2

zast. 1

zast. 2

zast. 1

zast. 2

1

4,78

11,66

0,71

3,86

0,02

0,99

2

3,49

8,50

0,62

3,38

0,08

3,94

3

2,55

6,22

0,78

4,29

0,10

4,93

4

2,52

6,13

1,06

5,81

0,06

2,76

5

2,37

5,79

1,96

10,72

0,21

9,86

6

4,11

10,01

2,81

15,38

0,20

9,27

7

3,48

8,48

1,76

9,65

0,22

10,46

8

5,58

13,59

1,48

8,11

0,32

15,19

9

6,27

15,27

1,94

10,61

0,40

19,13

10

3,33

8,10

1,25

6,86

0,22

10,65

11

1,67

4,08

1,56

8,52

0,13

6,31

12

0,65

1,58

1,05

5,75

0,09

4,14

13

0,17

0,41

0,74

4,07

0,02

0,99

14

0,07

0,18

0,24

1,32

0,02

0,79

15

0,00

0,01

0,16

0,86

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,02

0,14

0,00

0,00

17

0,00

0,00

0,12

0,68

0,01

0,59

S

41,04

100,00

18,28

100,00

2,11

100,00

Pozn.: zast.1 - skutečné plošné zastoupení dřeviny (z celkové skutečné plochy všech dřevin)

           zast.2 - relativní plošné zastoupení dřeviny (z celkové skutečné plochy této konkrétní dřeviny)

Graf č 20: Skutečné plošné zastoupení  SM v jednotlivých věkových stupních.


Graf č 21: Skutečné plošné zastoupení  BK v jednotlivých věkových stupních.

Graf č 22: Skutečné plošné zastoupení  JD v jednotlivých věkových stupních.

Graf č 23: Relativní plošné zastoupení vybraných dřevin (v pořadí SM, BK, JD) v jednotlivých věkových stupních.

zpět na rozcestník

Region Bystřice pod Hostýnem a Hostýnské vrchy


zpět na rozcestník

Lesy a lesní hospodářství