Lesy a lesní hospodářství

 


Region Bystřice pod Hostýnem a Hostýnské vrchy

 

Výběr údajů z LHP 1992-2001 pro LHC Bystřice pod Hostýnem

Obsah + 1.část

 

Zdroj: Svačina, T. (2000): Výběr údajů z LHP 1992-2001 pro LHC Bystřice pd Hostýnem se vztahem k vybraným zvláště chráněným územím.-Dep. in OkÚ-RŽP Kroměříž et ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

 

Obsah

A. Úvod

B. Stav k roku 1992

1. Organizační členění, výměry
2.  Přírodní podmínky
  2.1 Vegetační stupně
  2.2 Ekologické řady a lesní typy
3. Kategorizace lesů
4. Poškození porostů
    4.1 Celkové poškození
    4.2 Poškození vybraných dřevin některými činiteli podle věkových stupňů
4.2.1 Poškození zvěří
4.2.2 Poškození sněhem a námrazou
5. Zalesnění
6.  Rozbor vybraných hospodářských souborů
7.  Genetická klasifikace
8.  Myslivecké hospodaření
8.1 Druhy zvěře
8.2 Porovnání stávajících NKS podle úživnosti edafických kategorií a opatření    na úseku chovu zvěře16
8.3 Preventivní opatření k omezení škod spárkatou zvěří
9. Tvorba HS a RSH
9.1 Vlastní tvorba
9.2 Obnovní postupy
9.3 RSH
10. Zastoupení dřevin, bonita, věk
11. Zastoupení a zásoba vybraných dřevin ve věkových stupních
12. Zásoby, porostní plocha a zakmenění podle kat. lesa a věk. st. stupňů 

C. Seznam tabulek a grafů

D. Literatura

E. Opravy a poznámky

  Pro zobrazení vybrané kapitoly klikněte na její odkaz v obsahu.

Obsah 1. části

A. Úvod

B. Stav k roku 1992

1. Organizační členění, výměry
2.  Přírodní podmínky
2.1 Vegetační stupně
2.2 Ekologické řady a lesní typy
3. Kategorizace lesů
4. Poškození porostů
    4.1 Celkové poškození
    4.2 Poškození vybraných dřevin některými činiteli podle věkových stupňů
4.2.1 Poškození zvěří
4.2.2 Poškození sněhem a námrazou

A. Úvod

Práce analyzuje vybrané údaje o stavu lesa v LHC Bystřice pod Hostýnem. Údaje byly vybrány se zřetelem na zájmy ochrany přírody a jako jeden z podkladů pro plány péče pro ZCHÚ nacházející se v dané oblasti.

Pozn.:

odborná lesnická terminologie je v souladu s již neplatným zákonem o lesích č.61/1977 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.

LHP - lesní hospodářský plán
LHC - lesní hospodářský celek
LS - lesní správa
ZCHÚ - zvláště chráněné území (dle zákona č.114/92 Sb. v platném znění)


B. Stav k roku 1992

1. Organizační členění, výměry

Lesní hospodářský celek Bystřice pod Hostýnem byl určen rozhodnutím MLVH-ČR č.j. 30418/ORLH/78 ze dne 10.7. 1978. Skládá z 9 polesí. Převážná část LHC je v okrese Kroměříž, JV část v okrese Zlín, na S okraji zabírají menší části okresy Vsetín a Přerov. Sídlo lesního závodu je v Bystřici pod Hostýnem. Rozloha LHC Bystřice pod Hostýnem činí dle LHP 24.685,38 ha, porostní půda činí 24.084,97 ha.

Poloha dotčených ZCHÚ v jednotlivých polesích:

PR Smrdutá-polesí Loukov (celková výměra 3164,2 ha)
PR Tesák-polesí Kotáry (celková výměra 2110,53 ha)
PR Sochová-polesí Kotáry (celková výměra 2110,53 ha)

 Tabulka č.1: Rozdělení LHC na polesí

Číslo 

Označení LS

Výměra (ha)

11

Kotáry

2110,53

12

Rajnochovice

2150,54

13

Loukov

3164,2

14

Rusava

2532,98

15

Holešov

2669,63

16

Kroměříž

2500,28

17

Zlín

2498,87

18

Lukov

3395,27

19

Májová

3663,08

Celkem

 

24685,38

 

2. Přírodní podmínky

2.1 Vegetační stupně

Tabulka č.2: Přehled vegetačních oblastí LHC.

Stupeň

 

Č.

Označení

Výskyt

0

borový

roztroušeně zastoupený v rámci LHC převážně v J oblastech

1

dubový

převážně v lužní oblasti LS Kroměříž

2

bukodubový

teplé oblasti převážně živné řady v pahorkatinné oblasti

3

dubobukový

v předhůří Host. vrchů v n.moř. výš. 300-400 m n.m., především na živné řadě

4

bukový

převážná plocha LHC, především zastoupena řada živná a obohacená humusem, polohy 400-550 m n.m., v menší míře je zastoupen i na stinných svazích nižších poloh a poloslunných expozicích vyšších poloh

5

jedlobukový

výskyt ve vyšších polohách SV části LHC hlavně na živné a humusem obohacené řadě

 Graf č.1: Zastoupení LVS v LHC.

 

2.2 Ekologické řady a lesní typy

Vylišené vegetační stupně obsahují stanovištní řadu extrémní, exponovanou, kyselou, živnou, obohacenou, oglejenou a podmáčenou. Nejvíce zastoupenou je řada živná, zasahující od 2. LVS až do 5. LVS v rozmezí souborů lesních typů 2S až 5D. Celkem bylo na LHC vylišeno 119 typologických jednotek. Plošné zastoupení typologických jednotek zachycuje tabulka č.3

Tabulka č.3: Přehled souborů lesních typů v % porostní půdy.

L

Stanovištní řada

V
S

Extrémní

Kyselá

Živná

Obohac. hum.

Obohac. vod.

Ogl.

Pod.

S

Z

Y

K

N

I

S

F

B

H

D

A

J

L

U

V

O

G

 

5

 

0,1

0,1

0,1

 

5,4

1,6

24,9

0,1

0,4

2,4

0,7

 

+

0,6

 

0,1

36,5

4

 

 

0,2

 

 

0,6

0,1

8,0

 

2,9

+

 

0,3

12,1

3

+

2,4

0,1

 

4,4

9,1

16,5

4,0

0,1

0,3

0,2

+

0,6

+

 

37,7

2

+

0,1

0,7

 

0,6

5,2

0,6

 

0,3

0,5

8

1

 

 

+

 

 

 

 

 

 

5,3

 

 

 

0,4

5,7

0

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

+

0,1

2,7

0,2

0,1

11,1

1,7

42,6

21,8

7,9

2,5

1,0

5,8

+

1,5

0,5

0,5

100

S

0,1

3,0

77,2

11,4

7,3

0,5

0,5

100

Pozn.: + vyjadřuje (mimo S) hodnotu menší než 0,05 %.

Graf č.2: Zastoupení stanovištních řad.

Graf č.3: Zastoupení jednotlivých stanovištních řad.

3. Kategorizace lesů

Tabulka č.4: Kategorizace lesů.

 

Označení

Porostní plocha (ha)

Vyhlášeno

(ha) 1,2

Lesy  hospodářské

1

 

 

Celkem lesy hospodářské

 

18446,38

 

 

 

 

Lesy ochranné

2a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

183,11

166,18

Celkem lesy ochranné

 

183,11

166,18

 

Lesy zvláštního určení

3a) lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů (pás. 1. st.)

302,44

294,53

3b) lesy v ochranných pásmech přírodních a léčivých zdrojů

151,29

152,91

 

3c) lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích

1245,3

1226,78

 

3d) lesní porosty NP a CHKO a ostatní území chráněná podle předpisů o státní ochraně přírody, vyžadující odlišný způsob hospodaření .

121,62

121,62

3e) lesy postihované exhalacemi tak, že vyžadují odlišný způsob hospodaření

2222,61

2267,59

3g)1 lesy, v nichž jiné důležité potřeby společnosti vyžadují odlišný způsob hospodaření

167,42

3g)2 lesy, v nichž jiné důležité potřeby společnosti vyžadují odlišný způsob hospodaření

206,87

1413,393)

3g)3 lesy, v nichž jiné důležité potřeby společnosti vyžadují odlišný způsob hospodaření (genová základna BK)

1037,93

 

Celkem lesy zvláštního určení

5455,48

5446,82

 

 

Celkem

 

24.084,97

Pozn.:

1) vyhlášení dle  rozhodnutí MZe ČR 6.5.1991 č.j.: 280/SSLH o vyhlášení lesů zvláštního určení, doplněné rozhodnutím MZe ČR 6.10.1992 č.j.: 1695/92-610 o vyhlášení lesů zvláštního určení, výměry jsou zpřesněné dle LHP a    tyto jsou závazné,

2) vyhlášení dle  rozhodnutí MZe ČR 3.5.1991 č.j.: 281/SSLH o vyhlášení lesů ochranných, výměry jsou zpřesněné dle LHP a tyto jsou poté závazné,

3) součet za celou kategorii 3g).

Tabulka č.5: Výpis porostů lesů ochranných a zvláštního určení pro dotčené lesní správy.

Lesy  ochranné - kategorie 2 a)

Žádost v příloze LHP

Skutečně vyhlášeno1)

Lesní správa

Kotáry

Oddělení porost

Výměra

Převažující SLT

Překryv účelovosti

10 C

8,41

5J - 60 %

překryv 3g

8,41

10 D

0,95

5J - 80 %

překryv 3e

x

 

12 C

2,55

5J - 80 %

překryv 3e

x

 

12 D

2,92

5J - 85 %

překryv 3e

x

14 F

7,49

5J - 55 %

7,79

 

14 G

3,51

5J - 80 %

3,51

14 H

1,59

5J - 80 %

překryv 3g

1,59

40 B

7,10

5J - 80 %

7,1

41 H

3,6

5J - 80 %

3,7

Celkem

38,12

32,1

 

 

 

Lesní správa

Loukov

Oddělení porost

Výměra

Převažující SLT

Překryv účelovosti

 

 

223 D

7,08

4J - 60 %

 

5,6

 

225 C

21,88

4J - 80 %

 

22,28

 

237 B

9,43

5J - 70 %

 

7,8

 

238 A

9,44

5J - 60 %

 

x

 

240 A

5,46

5J - 70 %

 

5,46

 

245 A

19,37

5J - 100 %

 

19,37

 

247 F

8,6

5Y - 60 %

 

9,79

Celkem

81,26

 

 

70,3

Pozn.:

1) vyhlášení dle  rozhodnutí MZe ČR 6.5.1991 č.j.: 280/SSLH o vyhlášení lesů zvláštního určení, doplněné rozhodnutím MZe ČR 6.10.1992 č.j.: 1695/92-610 o vyhlášení lesů zvláštního určení, výměry jsou zpřesněné dle LHP a    tyto jsou závazné,

2) vyhlášení dle  rozhodnutí MZe ČR 3.5.1991 č.j.: 281/SSLH o vyhlášení lesů ochranných, výměry jsou zpřesněné dle LHP a tyto jsou poté závazné,

3) součet za celou kategorii 3g).

Pozn.: 1) vyhlášení dle  rozhodnutí MZe ČR 3.5.1991 č.j.: 281/SSLH, výměry jsou zpřesněné dle LHP a tyto jsou poté závazné.

Lesy zvláštního určení - kategorie 3 d)

Lesní správa

Kotáry

Oddělení porost

Výměra

(ha)

Převažující SLT

Překryv účelovosti

Rozhodnutí

 

11 C

17,22

 

3g)3

Čerňava MK ČSR 28.9.1975

č.j.: 7827/75

 

15 D

7,00

 

 

Tesák MK ČSR 28.9. 1975

č.j.: 7828/75

 

23 D

3,00

 

3g)3

Bernátka MK ČSR 16.1. 1975

č.j.: 16665/74

Celkem

27,22

     
           

Lesní správa

Loukov

Oddělení porost

Výměra

(ha)

Převažující SLT

Překryv účelovosti

Rozhodnutí

235 C

3,32

   

Smrdutá MK ČSR 28.9. 1975

č.j.: 7814/75

Celkem

3,32

   

Pozn.: 1) vyhlášení dle  rozhodnutí MZe ČR 6.5.1991 č.j.: 280/SSLH o vyhlášení lesů zvláštního určení, doplněného rozhodnutím MZe ČR 6.10.1992 č.j.: 1695/92-610 o vyhlášení lesů zvláštního určení.

Lesy zvláštního určení - kategorie 3g)3-genové základny pro BK

Lesní správa

Kotáry

Oddělení porost

Výměra

(ha)

 

 

8 C

22,64

 
 

9 A

17,72

 
 

B

11,93

 
 

C

28,48

 
 

10 B

22,19

 
 

11 A

25,27

 
 

B

16,91

 
 

E

4,01

 
 

D

2,92

 
 

12 B

3,43

 
 

13 D

3,41

 
 

14 A

18,06

 
 

C

12,87

 
 

E

10,23

 
 

22

56,31

 
 

23 A

13,74

 
 

B

5,60

 
 

C

5,55

 
 

E

15,13

 
 

F

6,05

 
 

G

9,55

 
 

24

39,71

 
 

25

29,37

 
 

26

41,97

 
 

35 A

14,24

 
 

35 B

25,74

 
 

36

34,49

 
 

37

49,43

 
 

41 A-D

35,17

 

 

42

63,58

 

Celkem

 

645,7

 

 

 

Lesní správa

Loukov

Oddělení porost

Výměra

(ha)

Převažující SLT

 

237 C

10,42

 
 

238 C

17,58

 
 

239 A

6,14

 
 

245 B

23,10

 
 

246 A

25,5

 
 

B

15,68

 
 

247 A

18,87

 
 

B

24,9

 
 

248 C

15,07

 
 

D

24,23

 
 

249 A

12,43

 
 

C

13,07

 
 

252 C

24,06

 
 

D

15,27

 

Celkem

246,32

 

1) vyhlášeno dle  rozhodnutí MZe ČR 6.5.1991 č.j.: 280/SSLH o vyhlášení lesů zvláštního určení, doplněné rozhodnutím MZe ČR 6.10.1992 č.j.: 1695/92-610 o vyhlášení lesů zvláštního určení.

4. Poškození porostů

4.1 Celkové poškození

Tabulka č.6: Celkový přehled příčin a rozsahu poškození porostů v  %.

Škodlivý činitel

Na LHC poškozeno lesů (%)

Typ poškození porostů

Poškozené lokality

těžba, vyklizování

30

celé území

celé LHC

imise

40

SM porosty v pásmu C

LS: Rajnochovice, Holešov

hniloby

40

SM porosty

celé LHC

vítr, sníh, námraza

60

návětrné strany, hřebeny, údolí

LS: Holešov, Lukov

tracheomykózy

20

DB porosty

LS: Kroměříž, Zlín

zvěř

40

kultury, tyčoviny

LS: Loukov, Lukov, Holešov

Tabulka č.7: Příčiny a rozsah poškození jednotlivých dřevin v ha.

Dřeviny

Škodliví činitelé

sníh, námraza

václavka

zvěř

ostatní obratlov-ci

těžba

ostatní houby

průmysl. exhalace

ostatní hniloby

buřeň

vítr

SM

527,14

474,49

33,29

27,54

21,57

0,33

10,47

2,16

3,14

1,17

JD

14,04

3,88

0,77

0,2

0,05

         

DG

   

0,29

0,21

         

BO

11,09

 

1,35

6,03

         

MD

1,35

0,01

0,53

         

DB

0,2

0,01

0,62

1,86

17,47

1,09

BK

37,11

8,86

31,36

4,58

3,22

   

0,1

0,02

HB

   

0,09

0,24

           

JV

0,69

0,36

0,02

             

JS

0,75

0,41

0,38

0,8

           

JL

0,06

           

0,27

 

 

0,31

0,08

0,05

           

LP

0,08

0,05

           

OL

0,04

0,01

 

           

VR

0,03

           

ost. list.

0,11

               

Celkem

592,81

488,21

66,34

36,12

32,73

17,8

10,47

3,62

3,16

1,17


Graf č.4: Poškození porostů podle druhů poškození v ha.

Graf č.5: Poškození  SM v LHC v ha.


 

Graf č.6: Poškození  BO v LHC v ha.             Graf č.7: Poškození  JD v LHC v ha.

Graf č.8: Poškození  BK v LHC v ha.

Graf č.9: Poškození  DB v LHC v ha.

4.2 Poškození vybraných dřevin některými činiteli

 

4.2.1 Poškození zvěří

Tabulka č.8: Poškození  vybraných dřevin zvěří v jednotlivých věk. stupních (ha).                    

 

Poškození (ha)

Věkové stupně

SM

BK

JD

1

8,21

1,27

0,23

2

3,49

0,9

0,33

3

7,67

1,78

0,16

4

7,52

4,83

-

5

1,92

11,09

0,05

6

4,32

11,29

-

7

0,16

0,2

-

Pozn.: další věkové stupně jsou bez poškození

   Graf č.10: Poškození  vybraných dřevin zvěří      Graf č.11: Poškození JD zvěří v jednotlivých

                   (v pořadí SM,BK) v jednotlivých věk.                     věk. stupních (ha) v LHC.

                    stupních (ha)  v LHC.                                                              

4.2.2 Poškození  sněhem a námrazou

 Tabulka č.9: Poškození  vybraných dřevin zvěří v jednotlivých věk. stupních (ha).

Věkové stupně

SM

BK

JD

1

3,38

0,2

 

2

1,25

 

3

8,27

 

0,07

4

33,21

 

0,11

5

35,88

1,58

0,89

6

96,19

5,92

0,55

7

60,61

5,49

0,85

8

95,37

0,27

3,68

9

94,32

4,53

10

46,74

3,71

1,75

11

38,19

3,8

0,99

12

14,76

1,84

0,27

13

4,82

8,5

0,28

14

3,96

1,39

0,05

15

0,19

2,62

16

1,79

0,02

17+

Graf č.12: Poškození SM sněhem a námrazou v jednotlivých věkových stupních (ha).

Graf č.13: Poškození BK sněhem a námrazou v jednotlivých věkových stupních (ha).

Graf č.14: Poškození JD sněhem a námrazou v jednotlivých věkových stupních (ha).


zpět na rozcestník

Region Bystřice pod Hostýnem a Hostýnské vrchy


zpět na rozcestník


Lesy a lesní hospodářství