VKP NĚMECKÝ LOM


VKP (významný krajinný prvek) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje příslušný orgán ochrany přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
VKP Německý lom je lokalitou významnou pro rozmnožování obojživelníků (především ropuchy obecné). Zároveň je ukázkou račanské jednotky magurského flyše Západních Karpat, který je tvořen hlavně pískovci a jílovci.
V oblasti Přírodního parku Hostýnské vrchy bylo registrováno dalších cca 30 významných krajinných prvků, nejčastěji to jsou luční porosty a mokřady s výskytem ohrožených druhů rostlin. Například Mokřad Grapy a Pastvina na SV hřebenu Pardusu v k.ú. Rusava, louka Horní Janče (navazuje na přírodní památku na Jančích-zastavení č.6) v k.ú. Chvalčov nebo Mokřad Grapy v k.ú. Rajnochovice.Fotogalerie

Zpět na mapu stezky