PŘÍRODNÍ PARK


Přírodní park
se skládá ze dvou souvislých částí. Kroměřížská část o rozloze 98 km2 byla v roce 1989 vyhlášena Okresním národním výborem v Kroměříži jako oblast klidu a nařízením Okresního úřadu v Kroměříži v roce 1995 přehlášena na přírodní park. Zlínská část o výměře 105 km2 byla jako přírodní park vyhlášena Okresním úřadem ve Zlíně roku 1993. Hranice vedou přibližně podél úpatí Hostýnských vrchů. Hlavním smyslem vyhlášení přírodních parků je podle zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ochrana krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Přírodní parky se nevyhlašují na územích zvláště chráněných (jako jsou např. přírodní rezervace, přírodní památky, chráněné krajinné oblasti a národní parky) kde je ochrana přísnější.
Pro krajinný ráz Hostýnských vrchů je charakteristický reliéf, který tvoří soustava hřbetů převážně ve směru SV-JZ. Nejvyšším vrcholem je Kelčský Javorník (865 m n.m.). Od tohoto vrcholu se výšky směrem severním až západním prudce snižují. Pokles výšek dále k jihu je již plynulý, na východě je pokles stupňovitý. Krajinný ráz tvoří i typické vysoké zastoupení lesů doplněné podhorskými loukami a pastvinami. Nejcennější původní porosty, mající převážně charakter pralesů a suťových lesů, jsou součástí četných vyhlášených zvláště chráněných území.
Na loukách, pastvinách, prameništích a mokřadech se v typických biotopech vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Nejdůležitější lokality jsou také chráněny jako zvláště chráněná území nebo významné krajinné prvky.
V rámci soustavy chráněných území na území členských států Evropské unie (NATURA 2000), byla v Hostýnských vrších vymezena Ptačí oblast Hostýnské vrchy a navrženo několik evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu, který schválila vláda České republiky.
Charakteristická je historická zástavba obcí valašského typu (např. lidové stavby na Rusavě a v Rajnochovicích). Oblast je bohatá na historické památky od nejstarších dob (zbytky keltského opida na Hostýně), přes zříceniny středověkých hradů (Křídlo, Šaumburk, Obřany, Chlum, Lukov) až po kulturní památky (především areál na Hostýně - s poutním kostelem, Křížovou cestou architekta Dušana Jurkoviče a dalšími církevními stavbami).

Fotogalerie

Zpět na mapu stezky