PTAČÍ OBLAST


Ptačí oblasti
jsou spolu se schválenými evropsky významnými lokalitami (zastavení č.8) součástí jednotně pojaté soustavy chráněných území v rámci členských států Evropské unie (tzv. NATURA 2000). NATURA 2000 je budovaná na základě směrnic Rady Evropských společenství o ochraně volně žijících ptáků a o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V ČR je v současné době vymezeno 38 ptačích oblastí.
Ptačí oblast Hostýnské vrchy byla vymezena nařízením vlády ČR. Celková výměra je 51,8 km2. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy. Strakapoud bělohřbetý je stálý pták, který se nejčastěji vyskytuje ve starých bukových porostech, často šplhá nízko u paty stromů. Lejsek malý patří k tažným druhům, vyskytuje se ve starých smíšených a bukových porostech. Nejčastěji se zdržuje ve spodním patře stromových korun, kde loví hmyz. Oba druhy hnízdí ve vyšších podhorských a horských polohách.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Mimo těchto druhů se zde vyskytují i další druhy uvedené v příloze směrnice o ochraně volně žijících ptáků: čáp černý, žluna šedá, datel černý, datlík tříprstý, včelojed lesní, výr velký, kulíšek nejmenší, sýc rousný, jeřábek lesní, chřástal polní, pěnice vlašská, ledňáček říční, lejsek bělokrký a ťuhýk obecný.

Fotogalerie

Zpět na mapu stezky