NATURA 2000


NATURA 2000 je jednotně pojatá soustava chráněných území v rámci členských států Evropské unie. Soustava je vytvářena postupem stanoveným směrnicí Rady Evropských společenství o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) na principu ochrany nejcennějších území, kde se vyskytují cílové druhy a typy stanovišť evropského významu. Její součástí jsou i území pro ochranu ptáků - ptačí oblasti. Ptačí oblast Hostýnské vrchy popisuje zastavení č.3.
Seznam evropsky významných lokalit - EVL (tzv. národní seznam) je dán nařízením vlády ČR. Uvedené lokality se stanou součásti soustavy NATURA 2000 (narozdíl od ptačích oblastí) až po jejich schválení Evropskou komisí. Poté budou do 6 let vyhlášeny jako zvláště chráněná území. V ČR je v současné době vymezeno 864 EVL. V přírodním parku Hostýnské vrchy se nachází šest EVL o celkové ploše 2246,6 ha. Největšími jsou Tesák (ve které je i toto zastavení), Velká Vela a Ondřejovsko.
Předmětem ochrany v těchto EVL jsou např. střevlík hrbolatý, čolek velký a karpatský a netopýr velký. Z lesních stanovišť jsou chráněny údolní jasanovo-olšové luhy, karpatské dubohabřiny, acidofilní doubravy a bučiny, květnaté bučiny, společenstva suťových lesů a lesní prameniště. Nelesní stanoviště dále zastupují mezofilní ovsíkové louky, poháňkové pastviny, podhorské a horské smilkové trávníky a luční pěnovcová prameniště. V současné době se připravuje možné rozšíření EVL Tesák, zejména pro ochranu stanovišť bučin a suťových lesů.


Fotogalerie

Zpět na mapu stezky