VKP Mokřad nad OÚ ve Chvalčově

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

4
3
OPVKPO-4/93-Sv, 6.8. 1993
OPVKPR-4/93-Sv, 5.11. 1993
Chvalčova
Lhota
364/1 dle PK (část)
364/8 (část)
8841
25-14-21
Důvod registrace: Lokalita s výskytem kriticky a silně ohrožených obojživelníků, ohrožených druhů plazů a ohrožených druhů rostlin.

Management: Občasné odstranění náletu, vysečení břehů a odbahnění. Odstraňování odpadků.

Management provádí: ČSPOP, vlastník pozemku.

Ohrožení: rušením obojživelníků, potenciálně zasypáním a skládkováním odpadu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Pohled na mokřadní část (2002).
Pohled na část s rybníčkem (2002).
Zimní pohled.
Před odbahněním rybníčku, kdy již vysychal a docházelo k úhynu larválních stádií obojživelníků.
Pohled po provedeném managementu (odbahnění).
Silně ohrožený čolek obecný a kriticky ohrožený čolek velký.
Vemeník dvoulistý. Ohrožený druh.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)