VKP Louka Jestřábí

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

23
161
ŽP-246-OPVKPO-5/2002-Sv, 12.6. 2002
probíhá
Rusava
2063, 2061, 2060-vše dle PK
7413
25-32-01
Důvod registrace: Lokalita je přírodním biotopem T1.9, ojedinělým v regionu. Vyskytuje se zde významný druh rostliny dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odstraňování biomasy.

Management provádí: ČSPOP (od příštího roku).

Ohrožení: Nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu. Potenciálně příliš intenzivním hospodařením.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)