VKP Prameniště na Skále

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

20
154
ŽP-246-OPVKPO-2/2002-Sv, 12.2. 2002
ŽP-246-OPVKPR-2/2002-Sv, 28.3. 2002
Rusava
466 (část)
2665 (část)
505
25-32-01
Důvod registrace: Lokalita je významným stanovištěm ohroženého společenstva rostlin R1.1 (luční pěnovcová prameniště) a biotopem významného rostlinného druhu dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odstraňování biomasy.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Potenciálně poškozením při použití polní cesty, nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Společenstvo s mechem Cratoneuron commutatum.
Celkový pohled na lokalitu.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)