VKP Prameniště Záhorní

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

19
153
ŽP-246-OPVKPO-1/2002-Sv, 8.2. 2002
ŽP-246-OPVKPR-1/2002-Sv, 18.3. 2002
Rajnochovice
1190/1 (část)
1190/2 (část)
3079
25-14-23
Důvod registrace: Lokalita je biotopem zvláště chráněných druhů rostlin.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odstraňování biomasy.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Potenciálně nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Stav lokality před zahájením pravidelného managementu.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)