VKP Nádrž Na Tesáku

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

1
2
OPVKPO-1/93-Sv, 20.5. 1993
OPVKPR-1/93-Sv, 1.7. 1993
Rajnochovice
1900/4 (část)
858
25-14-22
Důvod registrace: Lokalita s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů obojživelníků, která má nezastupitelný význam pro jejich rozmnožování.

Management: Sečení břehů, odstraňování náletu a odklizení biomasy, občasné odbahnění a oprava oplocení.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Potenciálně zazemněním a změnou vodního režimu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Kriticky ohrožený druh čolek karpatský.
Management lokality - odbahňování.
Zimní pohled na lokalitu.
Opakované poškozování oplocení nahrnutím sněhu TJ Chvalčov, tentokrát z letošní zimy.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)