Orgány ochrany přírody

 

Orgány ochrany přírody jsou vymezeny zákonem č.114/92 Sb. o chraně přírody a krajiny v platném znění. Těmito orgány jsou v našem regionu Hostýnských vrchů a blízkém okolí:

jednotlivé obce podle zákona o obcích
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Kraj Zlín
Krajský úřad Zlín
MŽP ČR
ČIŽP - oblastní inspektorát Olomouc

 

§71 Účast obcí

(1) Obce se prostřednictvím svých orgánů zapojují do ochrany přírody a krajiny ve svých územních obvodech. Vyjadřují se zejména k vyhlašování a rušení zvláště chráněných území, památných stromů a jejich ochranných pásem.
(2) Orgány státní ochrany přírody jsou povinny spolupracovat s obcemi, předkládat jim požadované podklady a informace, poskytovat potřebná vysvětlení k zásahům do přírody i způsobům její ochrany, zejména pokud takové zásahy mohou nepříznivě ovlivnit prostředí v obci nebo omezit výkon práv jejích obyvatel.
(3) Obce jsou ve svém územním obvodu účastníkem řízení podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody.

§76 Působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů

(1) Obecní úřady
a) povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle §8, ukládají náhradní výsadbu podle §9 s výjimkou území národních parků a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle §9 odst. 2,
b) vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu podle §63 odst. 1.

(2) Pověřené obecní úřady
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků (§4 odst. 2) a registrují významné krajinné prvky,
b) vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťují jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu (§46),
c) podílejí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§42 a 47),
d) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení cest (§63 odst. 1).

§77 Působnost obcí a obecních úřadů s rozšířenou působností


(1) Obce s rozšířenou působností mohou vydávat pro svůj správní obvod nařízení podle §5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnosti.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast nebo jejich ochranné pásmo,
a) vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability (§4 odst. 1),
b) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody (§42 a 47) ve svém správním obvodu,
c) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv (§54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§54 odst. 2),
d) ukládají opatření podle §66,
e) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§85),
f) rozhodují o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle §86 odst. 1 a ukládají povinnosti provést přiměřená náhradní opatření podle §86 odst. 2,
g) ukládají pokuty za přestupky podle §87 vyjma §87 odst. 1 písm. g) a §87 odst. 3 písm. i), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu, 43)
h) ukládají pokuty za protiprávní jednání podle §88 vyjma §88 odst. 1 písm. n) a §88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu, 43)
i) odebírají nedovoleně držené jedince podle §89, vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu. 43)
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody (§76, 77a, 79, 80) a nejde-li o území národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma.

§77a Působnost krajů a krajských úřadů


(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo jejich ochranné pásmo.
(2) Kraje mohou vydávat nařízení o zřízení přírodního parku a stanovit omezení využití jeho území (§12 odst. 3) a zajišťují péči o ně.
(3) Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma,
a) vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability (§4 odst. 1),
b) vydávají závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (§4 odst. 3),
c) vydávají souhlasy k povolení ke zpřístupňování nebo změně využití jeskyní (§10 odst. 2),
d) vyhlašují přírodní rezervace (§33) a přírodní památky (§36) jejich ochranná pásma, stanoví jejich bližší ochranné podmínky (§33 a 36) a zajišťují péči o ně,
e) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích (§34 odst. 2),
f) udělují výjimky (§43) ze zákazů v přírodních rezervacích (§34 odst. 1),
g) vydávají souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek (§44 odst. 2),
h) vydávají předchozí souhlasy k činnostem podle §37 odst. 2 na území ochranných pásem přírodních rezervací a přírodních památek,
i) schvalují plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky (§38 odst. 2),
j) sjednávají smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich ochranných pásem (§39),
k) vydávají předchozí stanovisko a mohou uložit náhradní ochranné opatření podle §50 odst. 3,
l) zajišťují záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§52),
m) povolují výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§56),
n) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv včetně druhů rostlin a živočichů chráněných zvláštním právním předpisem 43) (§54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§54 odst. 2),
o) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§42 a 47),
p) podávají návrhy na vyvlastnění (§60 odst. 2) a mohou převést právo hospodaření k nemovitosti (§60 odst. 3),
q) ukládají opatření podle §66,
r) ukládají pokuty podle §87 odst. 1 písm. g), §87 odst. 3 písm. i), §88 odst. 1 písm. n) a §88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu, 43)
s) odebírají podle §89 nedovoleně držené jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu, 43)
t) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§85),
u) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělání,
v) jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
(4) Zahájí-li řízení v téže věci (§66) tentýž den obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad, provede řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností. Krajský úřad v takovémto případě řízení zastaví.

 

§79 Působnost ministerstva životního prostředí


Působnost ministerstva životního prostředí
(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v České republice.
(2) Ministerstvo životního prostředí
a) zpracovává ve spolupráci s kraji v samostatné působnosti prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v České republice,
b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny,
c) spolupracuje s ministerstvem školství České republiky v zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a krajiny.
(3) Ministerstvo životního prostředí dále
a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability,
b) vydává vyhlášky, kterými se vyhlašují národní přírodní rezervace (§28) a národní přírodní památky (§35), zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (§48) a nerostů (§51) a jimiž se stanoví bližší podmínky jejich ochrany,
c) vymezuje zóny ochrany přírody národních parků (§17), chráněných krajinných oblastí (§27),
d) schvaluje plán péče o národní park (§18), národní přírodní rezervaci a národní přírodní památku (§38) a plán péče chráněné krajinné oblasti (§27),
e) zajišťuje záchranné programy (§52) kriticky ohrožených a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů,
f) uděluje výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných kriticky a silně ohrožených druhů rostlin, živočichů a výjimky z ochranných podmínek nerostů (§56),
g) uděluje souhlasy k činnostem v národních přírodních rezervacích a v národních přírodních památkách (§30, 31, §37 odst. 2 a §44 odst. 2) a výjimky z ochranných podmínek v těchto územích (§43), pokud je nepřenese na správu,
h) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgánem kraje v přenesené působnosti či správou,
i) vykonává funkci ústředního orgánu státní správy ve věcech lesního hospodářství národních parků a schvaluje lesní hospodářské plány pro lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech,
j) vydává povolení k vývozu paleontologických nálezů (§11 odst. 3), k vývozu zvláště chráněných rostlin, živočichů a nerostů (§53), k výzkumu v národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a kriticky či silně ohrožených druhů rostlin a živočichů (§73),
k) vydává souhlas k vývozu či dovozu rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami (§5 odst. 6),
l) vykonává působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích určených pro účely obrany státu, 35) není-li zákonem stanoveno jinak (§91),
m) oznamuje záměr k vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti a národní přírodní rezervace (§40 odst. 1),
n) vydává předchozí stanovisko ke způsobu běžného obhospodařování (§49 odst. 4),
o) řídí činnost správ a plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem.

 

§80 Působnost České inspekce životního prostředí

(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") dozírá, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna vyžadovat prokazování původu a totožnosti podle §54, ukládat opatření podle §66, rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle §86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle §86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince podle §89.
(2) Inspekce je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení, případně zastavení škodlivé činnosti až do doby odstranění jejich nedostatků a příčin.
(3) Inspekce ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností při ochraně přírody a krajiny podle tohoto zákona. Inspekce může zahájit řízení o uložení pokuty pouze tehdy, nezahájil-li je již obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. Pokud řízení o pokutě zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa a inspekce ve stejný den, provede řízení o uložení pokuty obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působnsotí, krajský úřad nebo správa vzájemně informují. O odvolání proti rozhodnutí inspekce rozhoduje ministerstvo životního prostředí.
(4) Úkoly inspekce plní inspektoři, kteří se prokazují služebními průkazy.

 


zpět na

Ochrana přírody v regionu okresu Kroměříž
(především Hostýnské vrchy)