NATURA 2000 - místo a šance pro přírodu jen někde ?

(2006)
Vzhledem k více než desetileté práci naší NGO v oblasti ochrany přírody především v regionu Hostýnských vrchů, údajům získanými při mapování krajiny (ukládanými do vlastních databází), konzultaci s jednotlivými mapovateli NATURA 2000 mapujícími v oblasti a vedeni snahou o zachování přírodních stanovišť (habitatů) ve smyslu Směrnice Rady Evropských společenstvích 92/43/EHS do ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin obrátili jsme se po vyčerpání všech možností v rámci ČR přímo na Evropskou komisi se žádostí o pomoc při prosazení zařazení, respektive rozšíření lokalit Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník a Rusava Hořansko do národního seznamu lokalit soustavy NATURA 2000 v ČR. Soustava NATURA 2000 má být podle článku 3 uvedené směrnice spojitou evropskou ekologickou síť zvláštních oblastí ochrany. Tato síť složená z lokalit s přírodními stanovišti uvedenými v příloze I a stanovišti druhů uvedenými v příloze II umožní zachovat příslušné typy přírodních stanovišť a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.