PR ČERŇAVA

Přírodní rezervace Čerňava byla zřízena 28.9.1975 Výnosem Ministerstva kultury ČSR č.7.827/75 k ochraně autochtonní karpatské jedlobučiny na magurském flyši. Její výměra je 18,13 ha. Je situována na severovýchodním svahu se sklonem až 45° v nadmořské výšce 545 - 727 m n. m.. PR je obklopena vesměs listnatými porosty. Geologickým podložím je zlínské souvrství račanské jednotky magurského flyše a půdním typem pak typická kambizem. Stáří lesního porostu je 180 let. Lesním typem je bohatá jedlová bučina javorová a klenová bučina na hřbetech. Rostlinné společenstvo přírodní rezervace představuje květnatá jedlobučina.
Ve stromovém patře dominuje buk lesní, příměsí je javor klen a jasan ztepilý. Vtroušeně se vyskytuje jedle bělokorá. V bylinném patře se vyskytují např. kyčelnice devítilistá, svízel vonný, pryšec mandloňovitý, ostřice lesní, věsenka nachová a kapradina rozložená. Z horských druhů hub se vyskytuje korálovec ježatý a kotrč Němcův. Také byla zjištěna strmělka dřevní, která je často udávána pod názvem hlíva dřevní. Území je významným hnízdištěm řady ohrožených druhů ptáků jako je čáp černý, lejsek malý, strakapoud bělohřbetý a holub doupňák. Hojně se dále vyskytuje například mlok skvrnitý a četné druhy měkkýšů. Na hranici PR se nachází vodní nádrž (tzv. klauza), která byla požívána k plavení dřeva. Plavení dřeva začínalo při jarním tání při vypouštění vody z nádrže. Naposledy se údajně plavilo dřevo v Rajnochovicích od 25. do 28.února 1914. Nádrž byla v nedávné době rekonstruována státním podnikem Lesy ČR.Fotogalerie

Zpět na mapu stezky