PP NA JANČÍCH


Přírodní památka Na Jančích byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČSR v roce 1956 na ploše 2,5 ha. PP se nachází 1,3 km severovýchodně od vrcholu Obřany (704 m n. m.) a 3 km jihovýchodně od obce Chvalčov. Je situována na mírném svahu s jižní expozicí v katastrálním území obce Chvalčov v nadmořské výšce 520-552 m n. m.. Geologickým podkladem je soláňské souvrství račanské jednotky magurského flyše. Půdní pokryv území PP tvoří kambizem typická. V západní části území s prameništi jsou půdy oglejené.
Předmětem ochrany jsou rostlinná společenstva podhorské karpatské louky s význačnou květenou. Rostou zde zástupci vstavačovitých rostlin, např. vstavač mužský, prstnatec májový, hlavinka horská, prstnatec bezový a okrotice bílá, z dalších druhů pak snědek pyrenejský kulatoplodý a mečík střechovitý. Z živočichů se vyskytují např. obojživelníci (skokan hnědý, mlok skvrnitý a ropucha obecná), z plazů ještěrka obecná a živorodá.
Pro udržení stávajícího stavu je nutné pravidelné (nejlépe střídavé-fázové) ruční sečení dílčích ploch, které byly v území vylišeny v příslušném plánu péče.
Na území vlastní přírodní památky navazuje plocha významného krajinného prvku Horní Janče. Lokalita je esteticky hodnotnou částí krajiny centrální části Hostýnských vrchů, která spoluvytváří její typický vzhled.
Fotogalerie

Zpět na mapu stezky