PR OBŘANY


Přírodní rezervace Obřany
byla vyhlášena vyhláškou ONV Kroměříž ze dne 9.12.1991. K přehlášení PR došlo Nařízením Okresního úřadu Kroměříž č.9/01 ze dne 3.10. 2001. Současná výměra je 23,9397 ha. Přírodní rezervace se rozkládá v nejvyšší části vrcholu Obřany a na přilehlých svazích, se sklony 60° ve vyšších partiích a 30° ve spodní části. Nadmořská výška je 535-704 m n.m.. Na hřebenu vyčnívají jednotlivé slepencové a pískovcové lavice. Geologickým podkladem je zlínské souvrství magurského flyše. Vyvíjí se zde azonální typ půdy - ranker. Půdy jsou kamenité až písčitohlinité. V hřebenové části rezervace se nachází společenstva suťových porostů, ve kterých dominuje s vysokou pokryvností měsíčnice vytrvalá. V ostatním území se nachází květnatá bučina. Stromové patro je tvořeno hlavně druhy buk lesní, javor klen, jilm drsný a jasan ztepilý. Vzácným druhem bylinného patra je krtičník jarní, v minulosti byl nalezen i vranec jedlový. Z bezobratlých živočichů byla podrobněji zkoumána malakofauna. Mezi nejvzácnější druhy patří endemická vřetenatka moravská, dále modranka karpatská a závornatka malá. Obojživelníci jsou zastoupeni mlokem skvrnitým a skokanem hnědým. Ptačí složka fauny je tvořena běžnými lesními druhy, ze vzácnějších bylo prokázáno hnízdění lejska malého, strakapouda bělohřbetého a lejska bělokrkého.
Na vrcholu Obřan se nachází zřícenina gotického hradu z pol. 14. stol., druhá nejvýše položená hradní zřícenina na Moravě. Hrad, který postavil Boček z Kunštátu, existoval pouze asi 100 let. Do dnešních dnů se zachovala pouze část obvodového zdiva a kruhové zdi (zřejmě věže).


Fotogalerie

Zpět na mapu stezky