LESY V PŘÍRODNÍM PARKU

Lesy, kterými procházíte spravuje státní podnik Lesy České republiky. Snahou tohoto podniku je pěstovat lesy, které vedle produkce dřevní hmoty přinášejí svým návštěvníkům zdraví, klid, pohodu a umožňují různé formy rekreace. Základní strategií hospodaření je trvale udržitelné a efektivní obhospodařování lesů, s cílem vytvoření stabilního, kvalitního, druhově smíšeného lesa, který plní jak funkce produkční - tj. zdroj dříví, lesních hub a plodů, tak i funkce mimoprodukční tj. vodohospodářské, půdoochranné, klimatické, rekreační, krajinotvorné, estetické a zdravotně hygienické.
Původní dřevinnou skladbu v nižších polohách tvořily lípy, dub zimní a habr obecný, ve vyšších polohách pak buk a jedle, za vhodných terénních a půdních poměrů také javor a jilm horský. Tato společenstva byla částečně vystřídána vlivem hospodářských zásahů smrkovými monokulturami. Smrk je horskou dřevinou, která v nižších a středních polohách trpí nadměrným stresem. Stromy jsou proto náchylnější k onemocněním, napadení škůdci, výkyvům počasí či polomům.
Lesy České republiky, s.p. hospodaří v oblasti Hostýnských vrchů na 9500 ha porostní půdy v majetku státu, dále je zde 11 500 ha porostní půdy ve vlastnictví obcí a soukromém. Lesnatost přírodního parku je 80 %. V Hostýnských vrších činí zastoupení jehličnatých dřevin 55% (smrku ztepilého je 52 %), listnatých dřevin pak 45 % (buku lesního 40 %).Fotogalerie

Zpět na mapu stezky