RYBY, OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI

Poslední zastavení se nachází na břehu říčky Bystřičky. Hostýnské vrchy jsou pramennou oblastí řady vodohospodářsky významných toků, jako jsou Juhyně, Moštěnka (do které ústí i Bystřička), Rusava, Dřevnice a Bečva. Nachází se zde pstruhová pásma těchto řek a jejich přítoků. Mimo pstruha obecného a mřenky mramorované se v nich vyskytuje chráněná vranka pruhoploutvá. Tato malá rybka vyhledává úseky s kamenitým dnem, kde se ukrývá mezi kameny nebo pod nimi Živí se drobnými vodními organismy, sama je často kořistí pstruha. Vyžaduje čistou vodu, bohatou na kyslík.
Obojživelníci tvoří přechod od vodního k suchozemskému životu. Larvy (u žab pulci) žijí ve vodě, kdežto dospělí jedinci na souši. Nejhojnějším druhem z ocasatých obojživelníků je čolek horský, dále zde žijí čolek obecný, čolek velký a vzácný čolek karpatský. Narozdíl od všech ostatních druhů se larvy mloka skvrnitého vyvíjí v tekoucích vodách. Z žab (bezocasí obojživelníci) je běžným druhem skokan hnědý. Dále se vyskytuje podobný skokan štíhlý. Skokan zelený byl zjištěn pouze na úpatí. Kuňka žlutobřichá obývá velmi malé vodní plochy. Ropucha obecná se rozmnožuje ve větších vodních plochách. Ropucha zelená je rozšířena pouze v nižších nadmořských výškách. Posledním druhem je známá rosnička zelená. Stavy obojživelníků klesají, zejména ničením a znečišťováním drobných vodních ploch, ztrátami v době migrace na tahových cestách a zhoršováním stavu jejich biotopů.
Plazi jsou přizpůsobeni životu na souši. Nejčastěji potkáme ještěrku obecnou. Méně hojná je ještěrka živorodá. Slepýš křehký je náš jediný beznohý ještěr. Užovka obojková žije v blízkosti rybníků, potoků i větších tůní. Užovka hladká je zaměňována za zmiji. Zmije obecná byla v posledních letech zjištěna pouze vzácně v jižní části Hostýnských vrchů, dříve se vyskytovala i na Hadím kopci u Chvalčova. Ochrana plazů je úzce spojená s celkovou péčí o jejich stanoviště. Všechny druhy obojživelníků a plazů (mimo skokana hnědého) byly pro svou ohroženost vyhlášeny jako zvláště chráněné.

Od tohoto zastavení můžete pokračovat kolem toku Bystřičky k autobusové zastávce před Hotelem Na Říce (vzdáleném 1 km), dále do Chvalčova (2 km k obecnímu úřadu), nebo až do Bystřice pod Hostýnem (5 km).
Fotogalerie